Mitä sivusto sisältää?

Sivustolle on koottu tietoa siitä, mitä rakennushankkeen eri vaiheissa tulee ottaa huomioon kosteudenhallinnan kannalta, osalta, mitkä ovat eri osapuolten tehtävät, mitä kosteusriskikohtia eri rakenteisiin liittyy sekä mitä konkreettisia toimenpiteitä tulee tehdä.. Kosteudenhallintaprosessia lähestytään neljän näkökulman kautta:

1. VAIHEET 

Rakennushankkeen eri vaiheissa tehdään kosteudenhallinnan kannalta erilaisia suunnitelmia, päätöksiä ja toimenpiteitä. Rakennuttajan asettamat tavoitteet luovat reunaehdot suunnittelulle. Suunnittelu tuottaa lähtötiedot hankinnalle ja toteutukselle.

2. OSAPUOLET

Rakennushankkeen eri osapuoltilla on kosteudenhallintaan liittyvä velvoitteita. Rakennuttaja määrittää hankkeen tavoitteet ja kartoittaa kosteusriskit. Suunnittelijat suunnittelevat kosteusturvalliset rakenteet ottaen huomioon hankkeen vaatimukset ja riskit. Toteuttaja huolehtii, että asetetut tavoitteet saavutetaan ja rakennusprojekti viedään kosteusturvallisesti läpi. Materiaalintoimittajat huolehtivat, että tuotteet tulevat oikein suojattuna työmaalle. Käyttäjät vastaavat rakennuksen käytönaikaisesta kosteusturvallisuudesta.

3. RAKENTEET

Rakenteiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan kosteusriskit. Sivustolle on koottu rakenteita sekä niiden tyypillisimpiä kosteusriskejä.

4. TOIMENPITEET

Toimenpiteet osiosta löytyy lisätietoa mm. riskien kartoittamisesta, suojaustavoista, kuivatuksesta sekä työmaalla tehtävistä mittauksista. Tähän osioon on koottu esimerkki kosteudenhallintasuunnitelmasta sekä tietoa kosteudenhallinnasta pientalon rakennuttajalle.