Rakennusmateriaalit pyrkivät kosteustasapainoon ympäristössään valitsevan kosteuden kanssa. Materiaalit kuivuvat mikäli niitä ympäröivä ilma on kuivempi kuin materiaali. Kuivatettaessa rakennetta kosteuden poistumista nopeutetaan:

  • lämmittämällä rakennetta – rakenteen lämpötila aiheuttaa rakenteeseen paineen siirtää kosteutta pois rakenteesta)
  • nostamalla rakennetta ympäröivän ilman lämpötilaa (ilman kyky vastaanottaa kosteutta kasvaa.
  • aiheuttamalla ilmavirtauksia rakenteen ympärille (kosteus siirtyy ilmavirran mukana pois rakenteesta ja edelleen pois rakenteen läheltä)

Rakenteiden kuivattaminen perustuu kuivumisolosuhteiden parantamiseen, eli rakennetta ympäröivän tilan ilman lämpötilan pitämiseen vähintään 20 °C:ssa ja suhteellisen kosteuden RH korkeintaan 50 %:ssa.

Kuivattavan tilan ilman suhteellisen kosteuden pitämiseen riittävän alhaisena on kaksi vaihtoehtoa:

  1. Avoin järjestelmä: Tilan ilmaa lämmitetään ja tilan ilmaa vaihdetaan absoluuttiselta kosteudeltaan matalampaan ulkoilmaan.
  2. Suljettu järjestelmä: Ilmasta kerätään kosteus ilmankuivaajilla. Kuivattavan tilan täytyy olla tiivis.

Tehokkaimman ja taloudellisimman kuivatusjärjestelmän valinta riippuu ulkoilman kosteudesta. Sisäilman tavoitteelliset kuivumisolosuhteet saavutetaan lämpötilaltaan +20 °C:ssa ja ilmakosteudeltaan 50 % RH, jolloin sisäilman vesihöyrynpitoisuus on likimain 8 g/m³. Kesäkuukausina ulkoilmassa on enemmän kosteutta kuin 8 g/m3. Rakenteiden kuivattaminen ulkoilmalla ei tällöin onnistu, koska ulkoilma ei kykene vastaanottamaan kosteutta. Tällöin joudutaan käyttämään ilmankuivaajia suljetussa järjestelmässä.

Avoin järjestelmä

Avoimessa järjestelmässä toteutetaan jatkuvaa konvektiota. Osastoidun tilan ilmaa lämmitetään ja tilaan järjestetään hallittu ilmanvaihto. Ilmanvaihto luodaan pienehköjen aukkojen kautta esimerkiksi talotekniikan varausaukkojen sekä ovien kynnysrakojen kautta. Avonaisien parvekkeen ovien tai tuuletusikkunoiden kautta vaihtuu liikaa ilmaa.
Avoin järjestelmä soveltuu tiloihin, joissa ilma sisältää epäpuhtauksia kuten pölyä tai kaasuja sekä tiloihin joissa kierrätysilman käyttö on hankalaa. Avoin järjestelmä soveltuu erityisesti kylmiin vuodenaikoihin, jolloin ulkoilma sisältää vähän kosteutta (g/m3).

Suljettu järjestelmä

Suljetussa järjestelmässä kuivatettavasta tilasta sidotaan ilmankosteutta ilmankuivaajien avulla. Kuivattava tila on tehtävä mahdollisimman tiiviiksi, jotta kosteutta ei kerätä kosteasta ulkoilmasta. Tilan lämpötilan on oltava riittävä ilmankuivaimen käyttöohjeen esittämien käyttöolosuhteiden mukaisesti.
Ilmankuivaajat voidaan jakaa toimintatavaltaan kondenssi- ja adsorptiokuivaajiin. Kerätyn kosteuden poisto on tehtävä hallitusti tyhjentämällä kuivaajien vesisäiliöt tai ohjaamalla erotettu vesi suoraan rakennuksen viemäriin.

Suljettua järjestelmää käytetään, kun ulkoilman suhteellinen kosteus ei salli tilan kuivaamista avoimella järjestelmällä ja kuivattava tila pystytään rajaamaan ja tiivistämään. Suljettu järjestelmä soveltuukin parhaiten kuivatukseen kesän ja alkusyksyn aikana, kun ulkoilma sisältää paljon kosteutta.