Osapuolet

Osapuolet

Rakennushankkeen osapuolia ovat mm. rakennuttaja, suunnittelija, toteuttajamateriaalitoimittaja sekä käyttäjä. Kaikkien osapuolten tulee omalta osaltaan huolehtia rakennushankkeen kosteudenhallintaprosessista.

Rakennuttaja

Rakennuttajalla tarkoitetaan tyypillisesti sitä organisaatiota, joka huolehtii rakennusprojektin läpiviennistä. Rakennusalan sopimusasiakirjat määrittelevät rakennuttajan luonnolliseksi tai juridiseksi henkilöksi, jonka lukuun rakennustyö tehdään ja joka viime kädessä vastaanottaa työn tuloksen.

Työturvallisuusmääräyksissä rakennuttajalla tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota, joka ryhtyy rakennushankkeeseen taikka muuta, joka ohjaa tai valvoo rakennushanketta tai näiden puuttuessa tilaajaa.

Rakennuttaja asettaa tavoitteet kosteudenhallinnalle sekä kantaa kokonaisvastuun kosteudenhallinnasta.

Suunnittelija

Rakennushankkeen suunnittelusta vastaa tyypillisesti suunnittelijaryhmä, jossa on edustettuna eri alojen suunnittelijat. Hankkeen koosta ja luonteesta riippuen suunnittelutehtävät rajautuvat ja painottuvat eri tavoin ja tehtäviä hoitamaan pyritään valitsemaan kulloinkin tarkoituksenmukaisin ryhmä.

Suunnittelijat ottavat huomioon kosteustekniset asiat suunnittelussa ja huolehtivat siitä, että suunnitellut rakenteet ovat kosteusteknisesti toimivia.

Materiaalitoimittaja

Materiaalitoimittaja toimittaa sopimuksen mukaisen materiaalin sovitussa kunnossa ja sovittuna aikana työmaalle. Materiaalitoimittaja suojaa materiaalin kuljetuksen sekä mahdollisen varastoinnin varalle.

Toteuttaja

Toteuttaja on rakennushankkeen osapuoli, joka vastaa rakennuksen rakentamisesta. Toteuttajasta käytetään tyypillisesti nimitystä pääurakoitsija.

Pääurakoitsija suunnittelee ja toteuttaa työmaan kosteudenhallintatoimenpiteet tilaajan asettamien vaatimusten pohjalta.

Käyttäjä

Käyttäjä voi omalla toiminnallaan ehkäistä kosteusvaurioiden syntyä. Sisätiloissa kannattaa pitää huolta märkätiloista, vesikalusteista, pesukoneesta sekä ilmanvaihdosta. Säännöllisesti tarkastettavia rakenteita ovat julkisivut sekä alapohja, salaoja- ja sadevesijärjestelmät, vesikatto ja yläpohja. Myös ikkunoiden ja ovien tiivisteistä kannattaa pitää huolta.