Osapuolet

Rakennuttaja

Kosteudenhallinnan suunnittelun lähtötiedotKuva: Mittaviiva Oy

Rakennuttajan tehtävä on huolehtia siitä, että hanke johdetaan, suunnitellaan ja rakennetaan siten, että vältytään kosteusongelmilta. Rakennuttajan on huolehdittava, että hänellä on käytössään riittävästi teknisiä ja hallinnollisia resursseja. Rakennushankkeen hallinnollisia laatutekijöitä ovat mm: sopimustekniikka, tiedonkulku ja työn vastaanottomenettelyt. Teknisiä laatutekijöitä ovat mm: kaavoitus, kasvillisuus, vaipan tiiveys ja ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus. Rakennuttaja varmistaa, että hankkeen osapuolilla on riittävä osaaminen hankkeen laajuuteen nähden.

Kosteudenhallinnan vaatimukset ja tavoitteet

Rakennuttajan tulee asettaa rakennukselle laatutavoitteet. Yksi osa-alue on kosteudenhallintaan liittyvät vaatimukset sekä toimintatavat. Rakennuttajan tulee varmistaa, että hankkeessa mukana olevilla yrityksillä on toimiva laadunhallintajärjestelmä. Rakennuttaja asettaa suunnittelijoille ja rakentajille laadullisia, teknisiä ja taloudellisia tavoitteita. Kosteudenhallinnan laatutavoitteet voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin osa-alueisiin:

1. Projektihallinta

2. Suunnitteluratkaisut

  • Rakennuspaikan kuivatus
  • Perustusten kosteudenhallinta
  • Vaipan toimivuus
  • Märkätilaratkaisujen toimivuus
  • Talotekniset ratkaisut

3. Työmaan olosuhdehallinta

4. Ylläpito ja käyttö

Tavoitteet kirjataan kosteudenhallinta-asiakirjaan, josta myöhemmin muodostuu työmaalla käytettävä kosteudenhallintasuunnitelma.

Kosteudenhallintasuunnitelman muodostuminen

Rakennuttajan tärkein tehtävä on koota kosteudenhallinta-asiakirja, joka toimii lähtötietona rakennussuunnitteluvaiheen ja työmaan kosteudenhallintasuunnitelmalle. Rakennuttajan tärkein tehtävä kosteudenhallinta-asiakirjan muodostamisessa on laatutavoitteiden määrittäminen ja riskitarkastelu. Rakennuttaja suunnittelee myös valvontatoimenpiteet. Rakennuttaja muodostaa alustavan riskiarvion perusteella hankkeelle kosteusriskiluokan. Kosteusriskiluokkia on kolme. Luokkaan kolme kuuluvat esimerkiksi uimahallit ja pakkasvarastot. Luokkaan kaksi kuuluvat normaalia vaativammat rakennukset, kuten koulut ja päiväkodit. Luokkaan yksi kuuluvat tavanomaiset rakennukset. Kosteusriskiluokan perusteella hankkeelle valitaan kosteudenhallinnan menettelytaso (normaali tai tehostettu). Kosteusriskiluokka luo pohjan rakennuksen rakennusfysikaaliselle suunnittelulle.

Vaatimusten periytyminen osapuolelta toiselle

Rakennuttajan tavoitteet ja vaatimukset esitetään jo tarjouspyyntöasiakirjoissa. Varsinaisissa sopimusneuvotteluissa käydään tarkemmin läpi rakennuttajan tahtotila ja sovitaan valvonnasta ja mahdollisista sanktioista. Urakoitsija huolehtii edelleen vaatimusten periytymisestä aliurakoitsijoiden suuntaan.

Toimenpiteiden toteuttamisen valvonta

Rakennuttajalle tulee olla käytössään riittävä määrä osaavia valvojia. Lisäksi valvonnan tehostamiseksi on syytä laatia erillinen valvontasuunnitelma. Haastavissa kohteissa rakennuttaja voi myös tarvittaessa nimetä ulkopuolisen suunnitelmien tarkastajan. Erityisesti vastaanottotarkastuksiin tulee kiinnittää huomiota.