Rakentamisen aikataulu

Hankkeen aloitusjankohta ja rakentamisen toteutustapa määrittää kosteudelle alttiiden rakennusvaiheiden ajoittumisen. Kuva: Mittaviiva OyRakentamisen suunnittelun ja rakennustyön aloitusajankohta vaikuttaa rakentamisen aikaiseen kosteusrasitukseen. Hankkeen laajuudesta ja toteutusmuodosta riippuu, kuinka kauan suunnitteluvaiheet ja esimerkiksi rakennusluvan saaminen kestää. Rakennusaika puolestaan vaihtelee työmaan olosuhteiden sekä valittujen toteutus- ja runkovaihtoehtojen mukaan. Suunnittelulle ja rakentamiselle tulee varata riittävä aika, jotta suunnittelu ja rakentaminen voidaan toteuttaa kosteusturvallisesti.

Rakentamisen aikataulu

Rakennus on koko runkovaiheen altis kastumiselle ennen kuin vesikatto ja tiivis julkisivu ikkunoineen suojaavat runkoa ja sisätiloja. Perustus- ja runkovaihe olisi syytä ajoittaa mahdollisimman kuivaan vuoden aikaan. Rakentamisen suhdanteet ja rakennuksen haluttu käyttöönotto eivät aina mahdollista tätä, jolloin runkovaiheessa on käytettävä suojaus-, kuivatus- ja lämmitysmenetelmiä. Aikataulusuunnittelussa tulee ottaa huomioon suojausten tekemiseen käytettävä aika, säävaraukset sekä rakennuksen eri kuivumisajat.

Hankeaikataulun laadinnassa pyritään siihen, että rakennusta ei rakennettaisi epäedullisimpaan vuodenaikaan. Mikäli tämä ei ole mahdollista niin aikataulussa tulee ottaa huomioon, että rakentamisen eri menetelmät ovat erilaisia eri vuodenaikoina. Esimerkiksi työmaan aloitusajankohdan siirtäminen elokuulta lokakuulle hidastaa rakennuksen runkotöiden aikataulua sekä aiheuttaa lisätöitä työmaalle mm. erilaisten suojausten ja lämmityksien kanssa.

Tilaajan on syytä asettaa vaatimuksia hänelle toimitettavan työaikataulun muodolle ja sisällölle. Tilaaja voi omalta osaltaan varmistua siitä, että urakoitsija kykenee suoriutumaan omista velvoitteistaan sovitusti. Kosteudenhallinnan osalta keskeistä on, että tilaaja on asettanut välitavoitteet milloin vaipparakenteet ovat vedenpitäviä ja eristettyjä sekä milloin lämmitys on aloitettava. Tilaaja voi vaatia myös, että aikatauluun merkitään yksittäisinä tapahtumina kosteusmittausten ajankohdat.

Suunnitteluaikataulu

Suunnittelulle on varattava riittävä aika, jotta hankinnat ja tuotannon suunnittelu voidaan tehdä kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Suunnittelijoiden tulee yhteisissä palavereissaan käsitellä tilaajan esittämät kosteudenhallinnan vaatimukset ja sopia yhteisesti käytettävät menetelmät.

Suunnitelma-aikatauluun eli piirustusaikatauluun tarkennetaan eri työvaiheiden ja hankintojen eri suunnitteluosapuolilta tarvittavat piirustukset sekä niiden valmistumispäivämäärät. Piirustusten valmius tarkoittaa rakennusvalvonnan, pääsuunnittelijan, muiden suunnittelijoiden, tilaajan ja ulkopuolisen asiantuntijan hyväksymien piirustusten toimittamista työmaalle tai tilaajalle.