Rakennuksen valmistuessa

Todennetaan ja dokumentoidaan

Rakentamisen aikana ja lopussa pääurakoitsija todentaa ja dokumentoi kosteusriskejä sisältävien työvaiheiden suunnitelmien mukaisen toteutuksen.

Kuivaketju10 -toimintamallissa tähän on tarjolla urakoitsijan tarkistuslista, joka sisältää käyttöönottovaiheen riskejä.

Taloteknisten laitteiden ja järjestelmien säädöt

Kuivaketju10-toimintamenetelmässä nostetaan yhtenä kymmenestä isosta riskistä esiin väärin mitoitettu ja säädetty ilmanvaihto. Taloteknisten laitteiden ja järjestelmien säädöt tarkistetaan mittauksin ja säädetään kuntoon. Laitteiden toiminta tarkistetaan erikseen ja yhdessä eri olosuhteissa.

Huolehditaan siitä, että ilmamäärät mitoitetaan riittävän suuriksi ja järjestelmän säädöt ovat suunnitelmien mukaiset. Tämä todennetaan työmaalla mittaamalla painesuhteet sekä tulo- ja poistoilmamäärät. Mittaukset dokumentoidaan mittauspöytäkirjana. Tarkemmat ohjeet löytyvät esimerkiksi Kuivaketjun10-todentamisohjeesta.

Perehdytetään rakennuksen käyttäjä ja huoltohenkilökunta

Ennen rakennuksen luovutusta järjestetään rakennuksen tuleville käyttäjille sekä mahdolliselle huoltohenkilökunnalle käytönopastus. Mukana opastuksessa ovat käyttäjän ja huoltohenkilökunnan lisäksi kosteudenhallintakoordinaattori, LVI-suunnittelija, urakoitsija ja vaativissa kohteissa suunnittelijat. Käytönopastuksen tarkoituksena on tutustuttaa käyttäjät ja huoltohenkilökunta rakennukseen sekä toimenpiteisiin, jotka vaaditaan rakennuksen kunnon ylläpitämiseksi. Esiin nostetaan suurimmat käytönaikaiset riskit, laitteiden toiminta sekä tarvittavat huoltotoimenpiteet. Erityisesti huomioitavia asioita ovat salaojien, vesikaton, julkisivujen ja lvi- järjestelmän toiminta sekä oikeat siivoustavat. Huoltokirja ja käyttökoulutukset toimivat käyttöönottovaiheessa oppaina käyttäjille ja kiinteistönpidolle. Käytönopastus dokumentoidaan ja tallennetaan osaksi käyttö- ja huoltokirjaa.

Toimintamallin onnistuminen

Hankkeen loppuvaiheessa kosteudenhallintakoordinaattori arvioi yhdessä tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa kuinka olosuhdehallinnassa on onnistuttu. Arvioinnin tekee käytännössä kosteudenhallintakoordinaattori ja se perustuu pääurakoitsijan tekemään dokumentointiin.

Mikäli toteutuksessa ei olla päästy suunniteltuihin tavoitteisiin, kosteudenhallintakoordinaattori arvioi yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijan kanssa, mitä toimenpiteitä riskikohdille tehdään. Ensisijaisesti riskikohdat korjataan suunnitelmien mukaisiksi. Mikäli tämä ei ole mahdollista, arvioidaan kosteusriskin toteutumisen todennäköisyys ja siitä aiheutuva riski rakennukselle ja sen toiminnalle. Riskin toteutumista seurataan käytönaikana esimerkiksi säännöllisesti tehtävin mittauksin.

Kuivaketju10-toimintamenetelmässä loppuyhteenvetona muodostetaan raportti, jossa todetaan ennalta sovittujen kriteerien täyttyminen. Kuivaketju10statuksen hankkeelle myöntää Rakentamisen Laatu RALA ry.