Pihan ja rakennuspohjan vedenpoisto

Kuva: Mittaviiva Oy

Rakennussuunnittelun pääsääntönä pihan ja rakennuspohjan vedenpoistossa on, että vesi johdetaan aina poispäin rakennuksesta. Pihan ja rakennuspohjan vedenpoiston suunnittelussa läpikäytäviä asioita ovat:

 • Rakennuksen korkeusasema ja pihan yleistaso
 • Pihantasaus
 • Sade- ja sulamisvedet
 • Tontin pohjaolosuhteet
 • Pintavesien imeytys tontille

Lisäksi rakennussuunnittelussa annetaan suunnitteluohjeita ja loppuun on koottu tarkastuslista.

Tavallisimmin pintavesille vaurioalttiita rakenteita ovat:

 • maanvaraiset lattiat, joiden rakenteet ovat ulkopuolista maanpintaa alempana
 • ulkoseinärakenteet, joiden alaosat ovat ulkopuolen maanpintaa alempana
 • lattiarakenteen sisään ulottuvat sisäseinien rakenteet
 • seinät ja lattiat joiden lämmöneristys on maanvastaisen rakenteen sisäpuolella niin, että kuivuminen estyy tai hidastuu olennaisesti
 • toissijaisessa käytössä olleet kellaritilat, jotka on otettu asuinkäyttöön
 • kellaritilat rinneratkaisuissa
 • alapohjan alapuoliset ryömintätilat ja niitä ympäröivät rakenteet
 • ryömintätilaisessa alapohjassa kosteusvaurioita voi syntyä alapohjan ja sokkelin liitokseen, joka voi olla huonosti tuulettuva ja muita osia kylmempi

Tutustu riskirakenteiden määrittelyyn sekä tarkemmin itse riskirakenteisiin.

Rakennuksen korkeusasema ja pihan yleistaso

Rakennuksen korkeusasema ja pihan yleistaso valitaan siten, että sadevedet saadaan kaikkialla kunnollisin kallistuksin ja viemärein ohjattua pois rakennuksen vierestä. Lisäksi on huolehdittava siitä, että riittävä sokkelikorkeus on toteutettavissa. Perusedellytys toimivalle pintavesisuunnitelmalle on rakennuksen korkeusaseman valinta ympäristöön nähden riittävän korkealle vaikeuttamatta kuitenkaan pintavesien hallintaa viereisten rakennusten kohdalla.

Rakennuksen korkeusasemaan ja pihan yleistason valintaan vaikuttavat monet ympäristöasiat, kuten

 • tontilla vallitsevat pohjasuhteet
 • tontin muoto ja korkeussuhteet
 • salaojituksen purku- tai liitostasot
 • sade- ja jätevesiviemärien purku- ja liitostasot
 • ympäröivien tonttien ja rakennusten tasot sekä sijainti
 • rakennuksessa ja piha-alueella tapahtuvat toiminnot
 • liikenneväylien sijainti sekä niiden korkeusasemat ja kaltevuudet

Pihantasaus

Pihojen tasauksella huolehditaan, että pintavedet johdetaan rakennuksen vierestä hallitusti pois aiheuttamatta haittaa rakennukselle tai ympäröiville rakenteille.  Maanpinta muotoillaan vähintään 1:20 kaltevaksi kolmen metrin etäisyydelle rakennuksesta poispäin.

Pihojen tasauksessa tulee ottaa huomioon maan painuminen rakennuksen vierellä vuosien aikana vierustäytön tiivistyessä pihaa enemmän. Vierustäyttöjen tiivistyksessä ja tiivistykseen käytettävän kaluston valinnassa on lisäksi otettava huomioon mahdollisen kellarin rakenteet ja mitoitus vaakavoimia vastaan.

Rakennuksen rajoittuessa asfaltoituun alueeseen ulkoseinän/perusmuurin ja asfaltin väli tiivistetään.

Sade- ja sulamisvedet

Sade- ja pintavesien pääsy salaojajärjestelmään estetään rakennuksen vieressä piha-alueen päällysteellä tai pintamaan alla olevalla huonosti vettä läpäisevällä ainekerroksella tai muovikalvolla.

Katolta syöksytorvien kautta poistuva sadevesi johdetaan sadevesiviemäriin tai pois rakennuksen vierestä niin, ettei vesi pääse salaojajärjestelmään eikä imeytymään vierustäyttöjen kautta kapillaarisesti rakenteisiin. Kattovedet johdetaan syöksytorven alapäässä sadevesiverkostoon. Pintakouruja käytetään vain erityistapauksissa esim. korjausrakentamisessa. Sadevesikourujen ja erityisesti syöksytorvien vauriot saattavat aiheuttaa nopeasti vakavia vaurioita seinärakenteissa.

Sadevesiviemäriputkiston toimivuus varmistetaan routasuojauksella ja tarvittaessa lisäksi saattolämmityksellä jos putkisto joudutaan olosuhteista takia asentamaan lähelle maanpintaa.

Yleisten viemäreiden toiminta-alueilla sadevedet johdetaan seka- tai sadevesiviemäriin tai vesilaitoksen ylläpitämään ojaan (ei koskaan jätevesiviemäriin). Kiinteistön omistajan tai -haltijan velvollisuus on huolehtia siitä, että luonnollisen vedenjuoksun muuttamisesta ei aiheudu haittaa naapurikiinteistöille.

Rinnetalossa yläpuolelta valuvat sade- ja sulamisvedet ohjataan riittävillä vastakallistuksilla rakennuksen sivuitse. Tarvittaessa tehdään niskaojat. Niskaojan paikka, suunta ja kaltevuus valitaan siten, että valuva vesi sivuuttaa rakennuksen vähintään kolmen metrin etäisyydeltä ja ettei siitä aiheudu haittaa naapurikiinteistöille.

Tontin pohjaolosuhteet

Erittäin routivilla maapohjilla on huomioitava myös routimisen aiheuttama maan kohoaminen routaeristyksen ulkopuolella.

Pintavesien imeytys tontille

Mikäli pintavesiä imeytetään tontille on maaperän oltava hyvin vettä läpäisevää eikä siitä saa aiheutua haittaa rakennukselle, naapurin tonteille ja muulle ympäristölle. Maaperän vedenläpäisevyys on osoitettava pohjatutkimuksella. Imeytyskaivossa on oltava ylivuotomahdollisuus.

Suunnitteluohjeita

Edellä esitetyn lisäksi noudatetaan seuraavia, hyvän rakennustavan mukaisia, suunnitteluohjeita:

 • Sadevesiverkoston linjat johdetaan sadevedentarkastuskaivosta toiseen  
 • Sadevesikaivoja ei saa laitaa hiekkalaatikon läheisyyteen.
 • Hiekka-alueen sadevesikaivon ympärillä on oltava vähintään 1 metri kiveystä joka suuntaan.
 • Syöksytorvet tehdään maasta lukien vähintään 2 metrin korkeudelle 2 mm paksusta teräksestä
 • Syöksytorvi tuodaan mahdollisimman lähelle rännikaivoa
 • Rännikaivon ympärille tehdään yleensä loiskekuppi, asfalttialueelle asfaltista muotoilemalla, istutusalueella kaivo kierretään kivetyksellä.
 • Rännikaivoja ei käytetä pintavesikaivoina vaan pintavesikaivot tehdään erikseen kauemmaksi rakennuksesta.
 • Rännivesikaivon ympärillä maa muotoillaan niin, että rännikaivon tukkeentuessa vesi virtaa rakennuksesta poispäin sadevesikaivoon.
 • Mikäli syöksytorvi johdetaan umpinaisena suoraan kaivoon, on ns. hormivaikutus estää, sekä rännikaivon, että sen sadevesikaivon johon se liittyy jäätymissuojauksella ja tarvittaessa myös padotusventtiilillä.
 • Talojen vierelle ei tule istuttaa mitään. Seinän ja istutus/nurmialueen väliin tulee vähintään 0,5 m kiveys/sorakaista. Puita ei tule istuttaa 5 m lähemmäs rakennusta.
 • Talon seinustoille ei tule istuttaa köynnöksiä. (Seinän kuivuminen, salaojien tukkeentuminen juurista, kourujen ja kaivojen roskaantuminen)

Tarkastuslista:

 1. Tehdäänkö rakennuspaikalle erillinen pintavesisuunnitelma?
 2. Tehdäänkö rakennuspaikalle erillinen pintavaaitus (yleiseen korkeusjärjestelmään sidottu) ennen suunnitteluvaihetta?
 3. Onko rakennuksen viereinen maanpinta ulospäin viettävä vähintään 1:20, ts. vähintään 15 senttimetriä 3 metrin matkalla?  
 4. Onko sokkelin ja lattian yläpinta vähintään 30 cm valmiin maanpinnan yläpuolella?
 5. Johdetaanko kattovedet suoraan rännikaivoihin ja edelleen ehytseinämäiseen sadevesiputkeen?    
 6. Varaudutaanko em. varsinaisen sadevesijärjestelmän tukkeutuessa estämään veden pääsy rakenteisiin johtamalla vesi rännikaivosta pintoja pitkin poispäin rakennuksesta?    
 7. Sijoittuvatko lumien suunnitellut läjityspaikat yli 3 m etäisyydelle rakennuksista?
 8. Valuvatko läjitetyn lumen sulamisvedet suunnitellusti poispäin rakennuksista?
 9. Esitetäänkö lumen läjityspaikkoja suunnitelmissa riittävästi, vähintään 15 m2?
 10. Ovatko puiden ja puumaisten pensaiden sijoitusetäisyydet rakennuksen sokkelista yli 3 metriä?
 11. Ovatko kukkapenkit sokkelista yli 1 metri etäisyydellä?
 12. Todetaanko kapillaarikatkomateriaalin veden nousukorkeus ja puhtaus luotettavasti ?
 13. Onko kapillaarikatkokerros paksuudeltaan vähintään suunnitelmien mukainen ja yhtenäinen rakennuksen alla perustus mukaan lukien lisäksi onko katkon alusta pinnaltaan ulospäin viettävä?
 14. Erotetaanko kapillaarikatkon päälle mahdollisesti tuleva täyttökerros suodatinkankaalla kapillaarikatkosta?
 15. Jos perustusten alle maapohjan kantavuus edellyttää kapillaarisesti vettä nostavaa mursketta tai jos pohjavesi on lähempänä perustusten alapinnasta kuin perustusten alapuolisen materiaalin kapillaarinen vedennousukorkeus, esitetäänkö suunnitelmissa kapillaarisen vedennousun estäminen, esim. bitumieristyksellä anturan ja sokkelin työsaumassa?

Attachments:
Download this file (Tarkistuslista Pihan ja rakennuksen vedenpoisto.pdf)Tarkistuslista Pihan ja rakennuksen vedenpoisto.pdf[Tarkistuslista PDF]38 kB

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä