Rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelma (HUOM! Ei sisällä kosteusasetuksen tietoja)

HUOM! Sivu ei sisällä kosteusasetuksen tietoja. Sivun tietoa on sovellettava 2019 voimaantulleen kosteusasetuksen mukaiseen tilanteeseen.

Hankesuunnitteluvaiheen alustavaa kosteuslähteiden arviointia tarkennetaan ja laajennetaan rakennussuunnitteluvaiheessa. Tilaajan tekemää kosteudenhallinta-asiakirjaa täydennetään ja siitä muodostuu rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelma.

Rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelmaan tuodaan esiin myös kosteusteknisesti kriittiset rakenteet ja niiden kosteusteknisen toimivuuden varmistamiseen liittyvät tekijät. Kriittiset rakenteet jaetaan edelleen ympäristöolosuhteisiin sekä rakennusvaipan (ulkoseinät ja julkisivut, alapohja, välipohjat, yläpohja, vesikatto ja liittymädetaljit) erikoispiirteisiin kiinnittäen erityisesti huomiota kaavoituksen asettamiin detaljitasoisiin vaatimuksiin. Tavoitteena on alustavasti määritellä kosteuslähteet ja niiden merkitysrakenteiden alttius kosteudelle sekä mahdollisten syntyvien vaurioiden vakavuus.

Rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelman sisällöksi muodostuu:

  1. Kohteen yleistiedot
  2. Hankkeen organisointi, viestintä ja raportointi
  3. Rakennuttajan asettamat laatutavoitteet
  4. Suunnitelmien ja asennusten kosteusriskikartoitus
  5. Alustava työmaan kuivanapidon suunnittelu

Rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelmaa täydennetään rakentamisen valmisteluvaiheessa sekä rakentamisvaiheessa.

Hankkeen organisointi, viestintä ja raportointi

Rakennuttajan on myös määritettävä kosteudenhallintakokonaisuuksien vastuut, sekä työmaalla työmaakokouksissa käsiteltävät kosteudenhallinnan asiat yleisellä tasolla. Lisäksi hankkeen kosteudenhallinnan kannalta keskeiset osapuolet listataan, heidän välisestään viestinnästä sovitaan ja työmaan kokouskäytäntö määritellään.

Suunnitelmien ja asennusten kosteusriskikartoitus

Suunnitelmien ja asennusten kosteudenriskikartoituksessa käydään läpi suunnitelmien kosteusriskikartoitus ja kosteusteknisesti kriittiset rakenteet sekä kuvataan toimenpiteet kosteusriskien torjumiseksi sekä rakenteiden tarkastukset.

Työmaan kosteudenhallinnan suunnittelu

Rakennussuunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelmassa otetaan kantaa työmaan kosteudenhallinnan eli työmaan kuivanapidon suunnitteluun. Työmaan kosteudenhallinnan suunnittelun tavoitteita ovat:

  • Estää kosteusvaurioiden synty
  • Varmistaa rakenteiden riittävä kuivuminen ilman aikatauluviivytyksiä
  • Vähentää kuivatustarvetta
  • Pienentää materiaalihukkaa

Rakennuttajan tulee määrittää omat vaatimuksensa urakoitsijan toiminnalle. Suunnitelmaan on kirjattava työmaan kuivanapidon suunnittelun lähtötiedot, kuten sallitut olosuhteet sekä suojaus-, lämmitys- ja kuivausmenetelmät. Kuivanapidon perusratkaisuiksi materiaalien, keskeneräisten rakenteiden ja rungon sääsuojausta ja kastumisen estämistä, sadevesien viemäröintiä, lumen ja jään mekaanista poistoa holvilta sekä vesivahinkojen ennakointia ja torjuntaa.

 

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä