Kosteudenhallinta tehtäväkohtaisessa suunnittelussa

Tehtäväsuunnitelma tehdään projekti- tai tuotantokohtaisesti määritetyistä kokonaisuuksista. Tehtäväsuunnittelun lähtökohtana on yleisaikataulu ja tilaajan asettamat laatuvaatimukset.

Kosteusriskit

Tehtäväsuunnittelun yhteydessä kartoitetaan tehtäväkohtaiset potentiaalisen ongelmat ja kosteusriskit. Kosteudenhallintaan voidaan katsoa liittyvän laaturiskit, aikatauluriskit ja ympäristöriskit (olosuhderiskit). Tunnistettuun riskiin liitetään sen kuvaus, todennäköisyys, aikataulu- ja kustannusvaikutus sekä riskiin varautuminen. Esittämällä kosteusriskit tehtäväsuunnitelmassa muiden teknisten riskien rinnalla ja samalla tarkkuudella sekä etenemällä tehtäväsuunnitelman mukaisesti tuetaan kosteudenhallinnan pääkohtien riittävää huomioimista laadunvarmistusprosessissa.

Kosteudenhallintasuunnitelma lähtötietona

Tehtäväsuunnitelman lähtötiedoissa ja teknisessä laadussa ilmoitetaan käytettävät suunnitelmat, työsuorituksen tekniseen laatuun kohdistuvat riskit ja laatuun liittyvien riskien torjunta. Lähtötiedoissa käsitellään myös kosteudenhallintasuunnitelma sekä suunnitteluun ja toteutukseen liittyvät kosteusriskit torjuntatoimenpiteineen.

Tehtäväkohtaiset kosteudenhallinta

Tehtäväsuunnitelman yhteydessä suunnitellaan tehtäväkohtaiset suojaukset, varmistetaan rakennusmateriaalien asianmukaiset varastointipaikat sekä varmistetaan, että kuivumisaika on riittävä.

Kylpyhuoneissa huomioitavaa

Kylpyhuoneiden vedeneristystä koskevan tehtäväsuunnitelman laadinta on syytä aloittaa valitsemalla vedeneristysjärjestelmä, tarkastamalla tarvikkeiden määrät ja tyypit sekä tarkastamalla suunnitelmat. Yleensä vedeneristysjärjestelmä, laattatyypit ja muut tarvikkeet voidaan vapaasti valita hyväksytyistä sertifioitujen CE-merkittyjen järjestelmien tuoteperheistä. Lisäksi kylpyhuoneiden tehtäväsuunnitelmassa on syytä varmistaa laatoituksien riittävä liikuntasaumajako kuivumiskutistuman varalta.

Tehtäväsuunnitelman läpikäynti

Tehtäväsuunnitelman sisältö käsitellään työntekijöiden kanssa tehtävän aloituspalaverissa. Aloituspalaverissa käsitellään myös kosteudenhallintasuunnitelma ja kosteusriskit muiden teknisten riskien tapaan. Erityisesti käsitellään kosteusriskeihin liittyvää yleisimpien ja todennäköisimpien kosteusongelmien palautetietoa.

Tehtäväsuunnitelman valvonta

Tehtävän toteutusta valvotaan riittävän taajaan. Malliasennuksella ja -katselmuksella tarkastetaan tehtäväsuunnitelman mukainen toteutus. Tarkastuksilla, mittauksilla ja testeillä tunnistetaan lopputuotteen laatuun liittyvät mahdolliset ongelmat, ja korjauksiin ryhdytään mikäli havaitaan tekijöitä, jotka saattavat vaarantaa rakenteen toimivuuden.

Muistilista

Varmista tehtäväsuunnitelmassa seuraavat kosteudenhallintaan liittyvät asiat:

  • liittyvät työt ja suunnitelmatilanne
  • käytettävät materiaalit, niiden hyväksynnät ja soveltuvuudet
  • materiaalien vaatimat olosuhteet ja niiden vaatimat toimenpiteet
  • toleranssit ja raja-arvot
  • toteutusajankohta ja työn vaatima menekkeihin perustuva kesto
  • toteutusolosuhteet tai niiden vaatimat toimenpiteet
  • laadunvarmistus ja mittaukset