Materiaalien toimitukset ja varastointi

Hyvä rakentamistapa edellyttää materiaalien ja rakenteiden koko kuivaketjun toimivuuden varmistamista niin valmistus-, kuljetus-, varastointi-, asennus-, kuin käyttövaiheessakin. Materiaalit on suojattava sade- ja valumavesiltä, rakennekosteudelta ja vesivahingoilta. Työmailla tulee keskittyä kosteudelle kaikkein arimpien materiaalien, kuten puupohjaisten rakennustarvikkeiden ja lämmöneristeiden suojaamiseen sateelta ja muilta kosteusrasituksilta.

Rakennusmateriaalien ja -tuotteiden kastumista voidaan vähentää seuraavin keinoin:

  • edellyttämällä toimittajilta kuljetuksen aikaisen suojauksen varmistamista
  • noudattamalla valmistajan ohjeita rakennusmateriaalin varastoinnista
  • oikea-aikaisella toimituksella
  • suunnittelemalla varastointialueet ja logistiikka ajoissa
  • varaamalla rakenteiden ja materiaalien suojaukseen tarkoitettuja sääsuojia riittävästi työmaalle
  • suojaamalla keskeneräiset rakenteet saman työvuoron aikana
  • varmistamalla, että sääsuoja kestää siihen kohdistuvat rasitukset, kuten saderasitus sekä lumi- ja tuulikuomat
  • tarkastamalla säännöllisesti suojausten kunto
  • suunnittelemalla suojauksen vedenohjaus  siten, että vesi voidaan ohjata hallitusti suojauksen ulkopuolelle

Sääsuojaus voidaan koko rakennuksen kattavana sääsuojana, vain osan kerrallaan työmaasta peittävänä sääsuojana tai suojaamalla kosteusherkät rakennusosat taukojen ajaksi ja kun ne ovat valmiit esimerkiksi suojapeitteillä.

Toimitusten suunnittelu

Materiaalien toimituksen suunnittelussa olennaista on varmistaa toimitusten ajankohta sekä varastointi. Materiaalitoimitusten ajankohta on valittava siten, että tuotteet voidaan asentaa paikalleen mahdollisimman nopeasti toimituksen jälkeen. Toimitusajankohtana perjantaita on syytä välttää, sillä työmaalla ei välttämättä ehditä järjestämään asianmukaisia varastointiolosuhteita. Erityisesti pientalotyömallla materiaalien toimitusta perjantaisin on syytä välttää.

Työmaasuunnittelussa on otettava huomioon materiaalien varastointialueet. Varastointipaikka suunnitellaan sellaiseen paikkaan, missä ei ole työmaatoimintoja tai -liikennettä. Sen pitää olla riittävän lähellä rakennuskohdetta, jotta turhilta siirtelyiltä vältyttäisiin. Varastointipaikan pitää kestää varastoitavaksi tulevien rakennusmateriaalien kuormat. Sen pitää myös olla tasainen ja sadevedet pitää johtaa hallitusti pois paikalta.

Kuljetuksen aikainen suojaaminen

Rakennustuotteiden ja materiaalien kastumista voidaan ehkäistä edellyttämällä toimittajilta kuljetuksenaikaista suojausta ja oikea-aikaista toimitusta, suunnittelemalla varastointialueet etukäteen sekä varaamalla riittävästi suojia. Materiaalit on myös eroteltava sen mukaan, onko pääasiallinen riski kosteus itsessään vai sen siirtyminen herkkiin materiaaleihin.

Materiaalitoimittajan on ennen kuljetusta varmistettava, että tuotteilla on riittävä ja ehjä sääsuojaus ja pakkaustapa mahdollistaa tuotteiden toimittamisen kuivina. Tuotteet kuljetetaan työmaalle säältä suojattuna tai katetulla rekalla. Kuljetukset ajoitetaan siten, että välivarastointia ja siirtoja tarvitaan mahdollisimman vähän.

Materiaalien vastaanotto

Rakennusmateriaalit tulee purkaa kuljetuskalustosta mahdollisimman lähelle rakennuskohdetta, mutta taas ei liian lähelle, että ne eivät haittaa rakentamista. Mieluiten materiaalit viedään heti sisätiloihin tai muuhun sadesuojaan. Rungon valmiiden osien sisään varastoitaessa huolehditaan, etteivät betoniholveille lastatut materiaaliniput hidasta rakenteiden kuivumista. Muuten ne suojataan säältä ja rikkoutumiselta.

Materiaalit työmaalla

Elementtien ja muiden tuotteiden mukaan tulevat sääsuojaukset pidetään ehjinä ja poistetaan vasta ennen asennusta. Tuotteiden ja elementtien kunto ja kosteuspitoisuus sekä sääsuojauksen eheys tarkistetaan tuotteita vastaanotettaessa. Ilman omaa alustaa ja suojaa olevat tuotteet varastoidaan suoraan alustalle, irti maakosketuksesta ja suojataan pressuin, ellei työmaalla ole valmista sääsuojaa kuten telttakatosta. Mikäli tuotteista, esim. puutavaranipusta käytetään vain osa, käyttämättä jäävät tuotteet suojataan uudelleen. Suositeltavaa on, että työmaalla säilytettäville rakennustarvikkeille on oma sääsuoja esim. katos.

Rakennustyömaalla varastointi- ja asennusaikaista kosteutta hallitaan suojauksella, jolla pyritään estämään puisten rakennusosien liiallista kastumista. Kosteudenhallinnassa on otettava huomioon, että varastoinnin ja asennuksen aikana suojattukin puumateriaali yleensä kostuu, paitsi sahatavara, joka korkean toimituskosteutensa vuoksi yleensä jatkaa kuivumista.