Työmaan kosteudenhallinnan suunnittelu

Tilaajan vaatimukset (rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys)

Tilaajan (rakennuttajan) on kirjattava urakkatarjouspyyntöasiakirjoihin urakoitsijoille asettamansa vaatimukset (rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys) kosteudenhallinnan toimenpiteiden tasosta ja laajuudesta sekä vastuunjaosta. Työmaan suunnittelussa on otettava huomioon tilaajan omat ohjeistukset ja tilaajan erikseen antamat hankekohtaiset ohjeet esimerkiksi sääsuojien käytöstä. Urakoitsija voi myös kosteudenhallintasuunnitelman pohjalta suunnata erityistä huomiota niihin toimenpiteisiin, jotka suunnittelijat ja tilaaja ovat havainneet erityisen riskialttiiksi.

Tilaajan tulee sisällyttää tarjouspyyntöasiakirjoihin mahdollisimman yksityiskohtainen työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatimisohje sekä ilmoittaa tarvittavilta osiltaan vaatimukset urakoitsijoiden kosteudenhallintasuunnitelman laatimisen ja vähimmäissisällön suhteen.

Mikäli kyseessä on olemassa olevan rakennuksen korjaus- ja muutostyöt, niin teetetyt kosteus- ja rakennustekniset kartoitukset ja tutkimukset on sisällytettävä urakkatarjouspyyntöasiakirjoihin, jotta tarjoajat voivat ottaa niissä esitetyt asiat huomioon omassa tarjouslaskennassaan.

Työmaatoteutusvaiheen hankekohtaiset riskit

Suunnitteluvaiheessa pyritään poistamaan rakennedetaljeihin liittyvät riskit. Rakenteet voivat olla kosteusteknisesti toimivia, mutta niiden toteutukseen työmaalla voi liittyä riskejä. Tästä syystä riskejä tarkastellaan myös työmaatoteutuksen osalta ja riskien hallitsemiselle annetaan toimenpideohjeet. Tyypillisesti työmaalla oleviin riskeihin varaudutaan materiaalivalinnoilla, suojauksella ja kuivauksella.

Rakennusvalvonnoilla on yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa laadittu sää- ja olosuhdesuojauksen riskiarvio (PDF), jota voi hyödyntää. Perusajatuksena on käyttää lomaketta sää- ja olosuhdesuojaukseen liittyvien riskien arvioimisessa sekä sen suunnittelun apuna. Sää- ja olosuhdesuojauksen suunnitteluun ja kommentointiin osallistuvat pää-, rakenne- ja TATE-suunnittelija, vastaava työnjohtaja, työnjohtajat, valvojat sekä kosteudenhallinnan nimetty vastuuhenkilö.

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelma laaditaan rakennushankkeen kosteudenhallintaselvityksen perusteella. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa kuvataan mitä konkreettisia toimia työmaalla tehdään, jotta kosteudenhallinnan tavoitteet saavutetaan. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatii työmaan vastaava työnjohtaja. Suunnitelman laaditaan rakentamisen valmisteluvaiheessa siten, että se on käytettävissä ennen työmaan aloitusta.

Pääurakoitsijan tulee esittää ja hyväksyttää tilaajalla kriittisten rakenteiden kuivumisaika-arviot ja näiden kuivumiseen liittyvä aikataulu, sääsuojaussuunnitelma, työmaan olosuhteiden hallinta, varastotilat ja tarvikkeiden varastoinnin aikainen kosteus- ja sääsuojaus sekä kosteusmittaussuunnitelma.

Työmaalla on hyvä varautua kosteusvaurioiden syntymiseen. Kosteudenhallintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteet ja vastuurajat mahdollisesti työmaalla kastuneiden rakennustarvikkeiden, rakennusosien ja rakenteiden suhteen, esimerkiksi:

 • kuivaus
 • seurantamittaukset
 • miltä osin kastuneita rakenteita tai tarvikkeita ei hyväksytä kuivattavaksi ja jälleen asennettavaksi tai käytettäviksi vai hyväksytäänkö miltään osin
 • kastumisen seurauksista koituvat taloudelliset vastuurajat.

Työmaalla toimivat muut urakoitsijat on vastuutettava toimittamaan omat kosteudenhallintasuunnitelmansa koko työmaan kosteudenhallintasuunnitelmasta vastaavalle urakoitsijalle. Kosteudenhallintasuunnitelmaa tulee päivittää tarpeen mukaan. Tärkeää on viestiä tavoitteet ja toimenpiteet kaikille työmaalla toimiville osapuolille.

Julkaisussa RIL 250 Kosteudenhallinta ja homevaurioiden estäminen on esimerkki työmaankosteudenhallintasuunnitelman rakenteesta.

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman sisältö on esimerkiksi:

1.    Yleistiedot

 • hankkeen perustiedot ja kohteen erityispiirteet
 • vastuuhenkilöt - ketkä vastaavat kosteudenhallintatoimenpiteistä

2.    Laatutavoitteet

 • rakennuttajan laatutavoitteet
 • urakoitsijan laatutavoitteet

3.    Kosteusriskit

 • suunnittelijan riskianalyysi (rakenteet, olosuhteet)
 • valittu menettelytaso
 • kriittiset rakenteet, materiaalit ja työtavat
 • toimenpiteet

4.    Kuivumisajat

 • päällystämiseen liittyvät raja-arvot materiaaleittain
 • rakennuksen, rakenteiden ja materiaaalien kuivumisaika-arviot ja kosteudensieto
 • aikataulusuunnittelu
 • toimenpiteet, jos rakenne ei kuivu suunnitellussa ajassa

5.    Olosuhdehallinta ja kuivumisolosuhteet

 • materiaalien ja rakennusosien sekä taloteknisten laitteiden suojaus ja varastointi (Rakennusosien suojaussuunnitelma laaditaan osana kosteudenhallintasuunnitelmaa.)
 • työnaikaisten vesivuotojen torjunta (vesijohto-, sadevesiviemäri- ja vesikiertoisten lämmitysjärjestelmät)
 • kuivumisolosuhteet (lämpötila, suhteellinen kosteus, tuuletus)

6.    Erityisohjeet

 • märkätilat
 • muut erityistilat

7.    Valvonta ja mittaus

 • valvonnan organisointi
 • kosteusmittaussuunnitelma (tehtävät mittaukset, mittausmenetelmät ja- niiden aikataulu sekä -laajuus, mittaussyvyydet ja mittauspisteiden sijainti sekä mittapisteiden sijainnin ja syvyyksien valintaperusteet)
 • muut mittaukset
 • tarkastusten kirjaus
 • allekirjoitus (kosteudenhallinnasta vastaava, vastaava mestari, rakennuttaja, rakennesuunnittelija)

8.    Erityispiirteet

 • korjaus- ja muutostöiden erityispiirteet (esimerkiksi säilytettävien rakenteiden suojaus ja osastointi)