Työmaan kosteudenhallinnan suunnittelu

Tilaajan vaatimukset

Tilaajan (rakennuttajan) on kirjattava urakkatarjouspyyntöasiakirjoihin urakoitsijoille asettamansa vaatimukset kosteudenhallinnan toimenpiteiden tasosta ja laajuudesta sekä vastuunjaosta. Työmaan suunnittelussa on otettava huomioon tilaajan omat ohjeistukset ja tilaajan erikseen antamat hankekohtaiset ohjeet esimerkiksi sääsuojien käytöstä.

Tilaajan tulee sisällyttää tarjouspyyntöasiakirjoihin mahdollisimman yksityiskohtainen kosteudenhallintasuunnitelman laatimisohje sekä ilmoittaa tarvittavilta osiltaan vaatimukset urakoitsijoiden kosteudenhallintasuunnitelman laatimisen ja vähimmäissisällön suhteen.

Suunnitteluvaiheen kosteudenhallintasuunnitelman huomioiminen

Tarjouspyyntöasiakirjoihin tulee sisällyttää suunnitteluvaiheessa tehty kosteudenhallintasuunnitelma, jonka tiedot urakoitsija voi ottaa huomioon omassa kosteudenhallintasuunnittelussaan. Näin urakoitsija voi suunnata erityistä huomiota niihin toimenpiteisiin, jotka suunnittelijat ja tilaaja ovat havainneet erityisen riskialttiiksi.

Mikäli kyseessä on olevan rakennuksen korjaus- ja muutostyöt, niin teetetyt kosteus- ja rakennustekniset kartoitukset ja tutkimukset on sisällytettävä urakkatarjouspyyntöasiakirjoihin, jotta tarjoajat voivat ottaa niissä esitetyt asiat huomioon omassa tarjouslaskennassaan.

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman laatiminen

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelman lähtötietoina toimivat tilaajan asettavat vaatimukset (kosteudenhallinta-asiakirja) sekä suunnitteluvaiheessa tehty kosteudenhallintasuunnitelma. Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa kuvataan mitä konkreettisia toimia työmaalla tehdään, jotta kosteudenhallinnan tavoitteet saavutetaan.

Tilaajan on määriteltävä kuinka kattavaa sääsuojausta vaaditaan ja missä rakentamisen vaiheessa sääsuoja on asennettava. Tilaajan on myös nimettävä yksiselitteisesti sääsuojauksesta ja sääsuojauksen hankinnasta vastaava urakoitsija. Varastotilojen toimittamisen ja rakennustarvikkeiden, rakennusosien ja rakenteiden kosteudenhallinnan urakkarajat tulee esittää tarkasti ja yksiselitteisesti. Reunaehdot määrittää siis tilaaja.

Pääurakoitsijan tulee esittää ja hyväksyttää tilaajalla kriittisten rakenteiden kuivumisaika-arviot ja näiden kuivumiseen liittyvä aikataulu, sääsuojaussuunnitelma, työmaan olosuhteiden hallinta, varastotilat ja tarvikkeiden varastoinnin aikainen kosteus- ja sääsuojaus sekä kosteusmittaussuunnitelma.

Työmaalla on hyvä varautua kosteusvaurioiden syntymiseen. Kosteudenhallintasuunnitelmassa esitetään toimenpiteet ja vastuurajat mahdollisesti työmaalla kastuneiden rakennustarvikkeiden, rakennusosien ja rakenteiden suhteen, esimerkiksi:

  • kuivaus
  • seurantamittaukset
  • miltä osin kastuneita rakenteita tai tarvikkeita ei hyväksytä kuivattavaksi ja jälleen asennettavaksi tai käytettäviksi vai hyväksytäänkö miltään osin
  • kastumisen seurauksista koituvat taloudelliset vastuurajat.

Työmaan vastaavan urakoitsijan (yleensä päätoteuttajan) tulee laatia koko työmaan kosteudenhallintasuunnitelma. Työmaalla toimivat muut urakoitsijat on vastuutettava toimittamaan omat kosteudenhallintasuunnitelmansa koko työmaan kosteudenhallintasuunnitelmasta vastaavalle urakoitsijalle. Kosteushallintasuunnitelmaa tulee päivittää tarpeen mukaan. Tärkeää on viestiä tavoitteet ja toimenpiteet kaikille työmaalla toimiville osapuolille.

Lisää kommentti


Turvakoodi
Päivitä