Onnistuneen kosteudenhallinnan menettelytavat

Kuva: Telinekataja Oy.

Työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassa nimetään henkilöt, jotka vastaavat kosteudenhallinnasta, kosteusmittauksista ja suorittavat työvaihetarkastuksia. Tehtäväjakojen ja vastuiden tulee olla selkeät. Työmaan kosteudenhallinnan riskikohdat ja -rakenteet tulee tunnistaa, jolloin niihin osataan kiinnittää erityistä huomiota.

Kosteudenhallinnasta vastaavien henkilöiden tehtäviä työmaalla ovat mm.

  • työmaan kosteudenhallintasuunnitelman tarkentaminen ja hyväksyttäminen tilaajalla
  • osallistuminen kosteusteknisesti riskialttiiden työvaiheiden aloituspalavereihin
  • kosteudenhallintaan liittyvien rakenteiden malliasennusten tarkastaminen
  • sopimusten- ja suunnitelmanmukaisuuden valvonta
  • kosteudenhallinnan tehtävien laadunvalvonta
  • rakenteiden kuivumisaikojen noudattamisen seuranta ja valvonta
  • kosteusmittausten suorittaminen/valvonta ja kosteusmittausraporttien tarkastaminen
  • katselmuksiin osallistuminen ja tarpeen vaatiessa katselmustarpeiden ilmoittaminen osapuolille
  • hankkeen työmaa-aikainen dokumentointi ja valokuvaus.

Kuva: Telinekataja Oy.

Yhteistoiminta

Rakentamisen valmisteluvaiheessa rakennuttaja tai kosteudenhallintakoordinaattori käyvät läpi pääurakoitsijan kosteudenhallintatoimenpiteisiin sekä niitä vastaaviin suunnitelmiin. Hyvä tapa on, että suunnittelijat ovat mukana perehdytyksissä. Tavoite on hankkeen kosteusturvallinen toteutus.

Hankkeen alussa pidetään yhteinen aloituspalaveri, jossa kirkastetaan kosteudenhallinnan yhteinen tavoite  ja sovitaan yhteiset toimintatavat. Toimintatapa vaatimukset on esitetty jo sopimusvaiheessa ja nämä välitetään työntekijöille ja eri urakoitsijoille aloituspalaverissa. Sovituista toimintatavoista pidetään kiinnit koko hankkeen ajan. Näitä voidaan tavoitella keskusteluilla, ohjeistuksilla sekä nostamalla asioita esiin säännöllisesti palavereissa.

Pääurakoitsija huolehtii kosteudenhallintatoimintamallin perehdyttämisestä työmaan työntekijöille ja aliurakoitsijoille. Jokaisen rakennustyömaalla työskentelevän tulee tiedostaa omat vastuunsa ja velvollisuutensa, jotka liittyvät kosteudenhallintaan. Havaituista kosteusriskeistä tai -vaurioista tulee ilmoittaa välittömästi työnjohdolle tai lähimmälle esimiehelle. Kosteusteknisiin asioihin liittyen luodaan samanlainen ilmoituskäytäntö kuin työturvallisuushavaintoihinkin. Jokaisen tulee tunnistaa omaan työnhön liittyvät kriittiset työvaiheet.

Vaatimusten varmentamismenettelyt ja tiedon välitys

Rakennushankkeeseen ryhtyvä on määritellyt kosteudenhallintaselvityksessä omat vaatimuksensa varmentamismenettelyistä. Urakoitsija esittää omassa työmaan kosteudenhallintasuunnitelmassaan miten menettelyt toteutetaan. Rakennuttajan ja kosteushallintakoordinaattorin kanssa sovitaan miten työmaan suojaus-, kuivatus- ja mittausmenettelyt varmennetaan ja miten tiedonvälitys hoidetaan osapuolten kesken.

Työmaalla tehdään säännöllisiä olosuhdehallintaan liittyviä kierroksia, jossa tarkastetaan ovatko suojaukset ehjiä ja paikoillaan, ovatko materiaalit kastuneet ja mitkä ovat olosuhteet. Toimenpiteitä vaativat kohdat merkitään ylös, dokumentoidaan valokuvaamalla ja kohtien korjaamisesta huolehditaan. Korjattavien kohtien jälkihoito sekä kuivumisen todentaminen myös dokumentoidaan.

Toteutus ja toiminta poikkeustilanteissa

Työmaalla varaudutaan poikkeustilanteisiin varaamalla vesivahinkojen torjumiseen sekä suojaukseen tarvittavat tarvikkeet ja kalusto. Oleellista on tunnistaa ja varautua esimerkiksi rakenteiden keskeneräisyydestä johtuviin kosteusriskeihin tai rakennuksen sisällä tapahtuviin vesivahinkoihin.

Dokumentointi

Työmaan olosuhdehallintaan liittyvät asiat käsitellään säännöllisesti työmaakokouksessa. Kaikista kosteudenhallintaan liittyvistä mittauksista, havainnoista, mahdollisista poikkeamista laaditaan asianmukaiset pöytäkirjat, jotka dokumentoidaan. Poikkeamat, niistä aiheutuvat toimenpiteet ja tarkastukset tulee kirjata rakennustyön tarkastusasiakirjaan.

Valvonta

Menettelytavasta riippuen rakennusvalvonta tai rakennuttaja valvoo rakennustyönaikaisen kosteudenhallinnan suunnitelmien toteutumista ja terveellisyyden kannalta vaadittujen tavoitteiden saavuttamista ja todentamista rakennusluvassa määrättyjen rakennustyönaikaisten katselmusten yhteydessä tai erillisten, vain kosteudenhallintaan liittyvien työmaakäyntien yhteydessä.