Riskirakenteiden tunnistaminen

Riskirakenteella tarkoitetaan, että tarkastelussa oleva rakenne on todettu alttiiksi vaurioitumiselle. Uudisrakentamisessa riskirakenteiksi todettuja ratkaisuja on syytä välttää ja käyttää kosteusteknisesti toimivaksi todettuja rakenteita.

Vanhoissa rakennuksissa kuntotarkoituksen tavoitteena on selvittää rakennuksessa ja rakenteissa mahdollisesti olevat korjausta vaativat vauriot, puutteet ja virheet. Useat todetut riskirakenteet vastaavat kyseisten vuosikymmenten hyväksyttyä rakennustapaa. Eri vuosikymmenten riskirakenteita on esitelty sivustolla hometalkoot.fi. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tai käyttötarkoituksen muutoksessa suunittelijan on selvitettävä rakennuksen rakennusaikainen rakentamistapa ja rakenteen kosteustekninen toimivuus sekä puutteet toimivuudessa.

Rakennuksen, rakenteiden ja järjestelmien kosteusteknisen toimivuuden suunnittelu on osa normaalia rakennusfysikaalista suunnittelutehtävää. Suunnittelussa tavoitteena on siis normaalin laadukkaan suunnittelun lisäksi kiinnittää huomiota hankkeen kosteusriskeihin ja näiden ratkaisuun. Yleisten riskien lisäksi tarkastellaan aina hankkeen erityispiirteistä aiheutuvia riskejä. Hankkeelle ominaisia riskejä voi nousta esimerkiksi rakennuspaikan olosuhteista, asemakaavan määräyksistä, valituista arkkitehtuuri- tai rakenneratkaisuista sekä materiaalivalinnoista.

Suunnitteluvaiheessa on tavoitteena toteuttaa hankkeen suunnittelu siten, että siinä huomioidaan hankkeen riskit. Suunnitelmista kartoitetaan mahdolliset kosteusteknisesti kriittiset rakennusosat ja niiden kosteustekninen toiminta varmistetaan. Riskikohtien toteuttamisesta tehdään yksityiskohtaiset suunnitelmat. Eri suunnittelualojen ristiriitojen välttämiseksi kosteudenhallintakoordinaattorin ja suunnittelijoiden kesken järjestetään yhteissuunnittelupalavereita, joissa sovitetaan suunnitelmat yhteen.

Kartoituksen perusteella kosteudenhallintaselvitykseen kootaan riskialttiit rakenteet, tuotteet ja materiaalit sekä kunkin kohdalle toimenpiteet, jotka työmaalla sovitaan tehtäväksi kosteudenhallinnan toteutumiseksi. Rakenteita tarkastellaan sekä rakennusaikaisen että rakennuksen tulevan käytön näkökulmasta.

Rakenteiden riskejä on tarkasteltu osiossa Rakenteiden yleisimpiä kosteusriskikohtia. Ympäristöministeriön ohjeessa rakennusten kosteustekninen toimivuus (2020, PDF) on esitetty ohjeita toimivista rakenneratkaisuista. Eri vuosikymmenten riskirakenteita on esitetty sivustolla hometalkoot.fi.

Huomiota kiinnitetään erityisesti

Rakenteet ja liittymät

 • pihakansien vedeneristys ja vesienpoisto
 • pihavesien ja kattovesien hallittu poisjohtaminen
 • SVK-kaivojen oikea malli ja viemärien riittävä koko (hiekkapesät, käännetyissä katoissa vesien pääsy kaivoon myös vedeneristeiden pinnalta ja putkien koko, min. 100 mm)
 • katutason (pihakannen) ja sisätilojen väliset sokkelit
 • pihavesien pääsy lattian sisälle
 • märkätilojen rakenteet
 • IV-konehuoneiden rakenteet
 • lasitiiliseinien rakenteet ja liittymät
 • vesieristys ja rakenteiden liikuntasaumat
 • räystäsliittymät
 • aukkojen liittymien vesitiiveys/tuuletus
 • lasikatot ja niiden liittymät
 • seinien liittymiset vesikattoon
 • tiiliverhoiltujen ulkoseinien tuuletusvälin auki pysyminen
 • rakenneratkaisut, joiden kosteusteknisestä toiminnasta ei ole aiempaa käytännön kokemusta

Rakenteiden ja materiaalien kastuminen

 • yläpohjarakenteiden kastumisvaara ja kuivuminen
 • vesien pääsy seinärakenteisiin holveilta - suojauksista huolehdittava
 • betonirungon kastuminen sateista tai lumien sulaminen
 • vesien pääsy rankaseiniin ja pelti-mineraalivilla-pelti - seinien sisälle
 • kipsilevyseinien kastumisen estäminen
 • homehtumiselle alttiiden materiaalien välttäminen, mm. puupintainen vaneri on altis homehtumaan seinien ulkopinnoissa tai muuallakin kylmissä sateelta suojatuissa tiloissa
 • materiaalien kastumisen estäminen kuljetuksen, varastoinnin, asentamisen ja työn aikana sekä rungon kuivumisvaiheessa
 • sääsuojaukset huomioitava erityisesti vesikattokorjauksissa sekä julkisivuja uusittaessa

Rakenteiden kuivuminen

 • lattian alusrakenteiden kuivuminen ja kuivana pysyminen
 • kerroksellisten lattioiden kastumisvaara ja kuivuminen
 • betonirakenteiden kuivuminen, kuivumisolosuhteet mittaukset ja betonin ominaisuudet
 • tiiliverhoiltujen ulkoseinien tuuletusväliin pääsevän veden hallittu ulosjohtaminen ja tuuletus
 • ylösnousevan seinän sisälle pääsevän veden hallittu ulosjohtaminen
 • rakenteiden kuivumismahdollisuus myös valmiissa rakennuksessa (kuivumismahdollisuuden omaavat rakenteet)    

Vesivuodot

 • LV-putkistoissa ja kalusteissa mahdollisesti esiintyvien vuotojen hallittu havainnointi.