Osapuolet

Suunnittelija

Rakennushankkeen suunnitteluprosessiin kiinnitetään tyypillisesti useampi suunnittelija, jotka tuovat oman asiantuntemuksensa kosteudenhallintaan ja suunnitteluun. Rakennushankkeessa tulee olla nimettynä pääsuunnittelija, joka vastaa suunnittelun kokonaisuudesta ja laadusta. Muita tyypillisiä suunnittelijoita ovat arkkitehti, rakennesuunnittelija, talotekniset suunnittelija sekä mahdolliset erityissuunnittelijat, kuten elinkaarisuunnittelija.

  • Pääsuunnittelun tehtävät kuvataan tehtäväluettelossa RT 10-11108 Pääsuunnittelun tehtäväluettelo PS12.
  • Rakennussuunnittelun tehtävät kuvataan tehtäväluettelossa RT 10-11109 Arkkitehtisuunnittelun tehtäväluettelo ARK12.
  • Taloteknisen suunnittelun tehtävät kuvataan tehtäväluettelossa RT 10-11129 Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo TATE12.

Pätevyydet

Pääsuunnittelijan tulee ensisijaisesti varmistaa, että hankkeeseen on palkattu ammattitaitoiset suunnittelijat hankkeen vaatimustasoon nähden ja suunnittelijoiden osaaminen saadaan hyödynnettyä hankkeen hyväksi. Suunnittelutehtävien vaativuusluokista (vähäinen, tavanomainen, vaativa ja poikkeuksellisen vaativa) on säädetty tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä (214/2015).

Kosteusteknisesti kriittiset kohdat rakenteissa

Kosteusteknisessä mielessä suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakenneosien liitoksiin, läpimenoihin ja epätyypillisiin rakenneratkaisuihin. Ks. Rakenteiden yleisimpiä kosteusriskikohtia. Rakennusfysikaaliselle suunnittelulle pohjan luo rakennuttajan määrittämä kosteusriskiluokka (1 3)

Suunnitelmien kosteusriskien kartoitus

Suunnittelijoiden on tehtäviensä mukaisesti huolehdittava rakennuksen suunnittelusta siten, että rakennus täyttää sen kosteustekniselle toimivuudelle asetetut olennaiset tekniset vaatimukset. Rakennusfysikaalisessa suunnittelussa tulee varmistaa, ettei kosteus missään vaiheessa aiheuta haittaa rakennuksen toiminnalle tai käytölle. Rakenteilla pitää olla myös kyky kuivua satunnaisen kosteusrasituksen jälkeen.

Kuivaketju10 -toimintamallissa on esitetty kymmenen isointa riskiä, jotka tarkennetaan hankekohtaisiksi. Ympäristöministeriön ohjeessa rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2020 (PDF) on esitetty rakenteissa huomioon otettavia kohtia.

Työnaikaisen kosteudenhallinnan huomioon ottaminen

Kosteusrasitus on usein suurimmillaan rakennusaikana. Suunnittelijan tulee ottaa huomioon rakenteissa myös rakennusaikainen kosteusrasitus ja suunnitella rakenteet siten, että rakennekosteus poistuu järkevässä ajassa. Jos tämä ei ole mahdollista, suunnittelija miettii vaihtoehtoisia menetelmiä ja esittää ratkaisut suunnitelmissa.

Suunnitelmien rakennusfysikaalinen tarkastus

Rakennusfysikaalista tarkastelua tarvitaan erityisesti tavanomaista vaativampien rakenteiden suunnittelussa. Suunnittelussa huomioon otettavia asioita ovat tarkastettavuus, huollettavuus ja korjattavuus, teoreettinen toimivuus ja aiemmat kokemukset rakenteesta. Myös rakennusaika ja käyttöönotto tulee ottaa huomioon. Jos rakenteeseen pääsee kosteutta, on varmistuttava, että kosteus pääsee poistumaan ja rakenne kuivuu ilman vaurioita. Suunnittelijan tulee ottaa huomioon niin ulkoiset kuin sisäiset kosteuslähteet.

Suunnitelmat muodostavat kokonaisuuden

Pääsuunnittelijan tai vastaavan erityissuunnittelijan tehtävänä on tarkastaa eri suunnittelualojen suunnitelmien yhdeensopivuus ja toteuttavuus myös kosteusteknisten ratkaisuiden osalta. Kustakin suunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma täyttää sille asetetut vaatimukset. Apuna suunnitelmien kosteusteknisessä tarkastelussa voi käyttää ulkopuolista asiantuntijaa, kuten kosteudenhallintakoordinaattoria.

Urakoitsijan perehdyttäminen

Suunnittelijat osallistuvat työmaaorganisaarion perehdyttäminen kosteudenhallintaan yhdessä kosteudenhallintakoordinaattorin kanssa. Menettelyllä varmistetaan kosteudenhallintaan liittyvien suunnittelutietojen eteen päin urakoitsijoille.

Osallistuminen työmaakokouksiin

Suunnittelijat osallistuvat tarvittaessa työmaalla pidettäviin kokouksiin ja kosteudenhallinnan työpajoihin.