Kosteudenhallintaselvitys

Kosteudenhallintaselvityksen laatiminen aloitetaan hankesuunnitteluvaiheessa ja sitä täydennetään suunnitteluvaiheen aikana. Kosteudenhallintaselvitys liitetään rakennuslupahakemukseen.

Kosteudenhallintaselvitys on rakennushankkeeseen ryhtyvän laatima dokumentti vaaditusta rakennustuotannon kosteudenhallinnan tasosta. Kosteudenhallintaselvitys vaaditaan kaikissa luvanvaraisissa hankkeissa. Selvityksen sisällön laajuus riippuu rakennushankkeen laajuudesta ja laadusta ollen vaativammassa hankkeessa laajempi ja tarkempi kuin riskitasoltaan normaalissa hankkeessa. Rakennushankkeeseen ryhtyvä voi laatia kosteudenhallintaselvityksen itse tai teettää sen asiantuntijalla, kuten kosteudenhallintakoordinaattorilla.

Kosteudenhallintaselvityksen laajuus riippuu rakennushankkeen olosuhteista, kosteusriskeistä, laadusta ja laajuudesta. Mikäli hankkeessa käytetään tunnettua kosteudenhallintamenettelyä, kuten Kuivaketju10 -toimintamallia, voi selvitys olla sisällöltään suppeampi kosteudenhallintamenettelyiden kuvaamisen osalta. Tämä kuitenkin tarkoittaa, että hankkeen osapuolten tulee olla sitoutuneita menetelmän käyttöön. Selvityksen tarkoituksena on osoittaa, että hankkeessa on tunnistettu sen luonne ja siihen liittyvät kosteusriskit sekä menetelmät kosteusriskien toteutumisen torjumiseen.

Kosteudenhallintaselvityksessä avataan esimerkiksi

 1. Hankkeen yleistiedot - hankkeen luonne, aikataulu, toteutusmuoto
 2. Kosteudenhallinnan henkilöresurssit
  • Kosteudenhallintakoordinaattori
  • Suunnittelijoiden tehtävät ja vastuut
  • Valvojien tehtävät ja vastuut
  • Päätoteuttajan kosteudenhallinnasta vastaava henkilö
  • Kosteusmittauksista vastaavat henkilöt
  • Työvaihetarkastuksia suorittavat henkilöt
 3. Kosteudenhallinnan konkreettiset vaatimukset
  • Rakennushankkeeseen ryhtyvän tavoite ja tahtotila
  • Vaatimukset suunnitteluvaiheeseen
  • Vaatimukset rakentamisvaiheeseen
  • Vaatimukset valmistumis-/käyttöönottovaiheeseen
 4. Toimenpiteet ja menettelyt - miten tavoitteeseen päästään
  • Hankkeen kosteusriskit ja toiminnat niiden välttämiseksi
  • Suunnittelun ohjausmenettelyt
  • Miten kosteudenhallinnassa huomioitavat asiat viedään suunnitelmiin
  • Päätoteuttajan toimenpiteet
  • Kosteudenhallinnan menettelytavat rakennustyömaalla
  • Rakennuksen terveellisyyden osoittamisen toimenpiteet
  • Mahdollinen käytönaikainen seuranta

Kosteudenhallintaselvitys on dokumentti rakennustuotannon kosteudenhallinnan vaaditusta tasosta. Kosteudenhallintaselvitys ja siinä asetetut tavoitteet viestitään eteenpäin suunnittelijoille ja toteuttajille. Kosteudenhallintaselvitys toimii lähtötietona työmaalla tehtävälle kosteudenhallintasuunnitelmalle.

Suunnittelu- ja urakkasopimukset määrittävät reunaehdot kosteudenhallinnan toimenpiteille. Kaikki osapuolet sitoutetaan noudattamaan kosteudenhallinnan menettelyitä.

Suunnitteluvaiheen vaatimuksia ja toimenpiteitä

Suunnitteluvaiheessa on tehdään hankekohtainen kosteusriskitarkastelu. Suunnittelussa käytetään luotettavia ja aikaisemmin kosteusturvalliseksi todettuja suunnitteluratkaisuja, joiden kosteustekninen toimivuus voidaan tarkastaa helposti myös käytön aikana. Suunnittelu-asiakirjoissa esitetään kosteudenhallinnan osa-alueet, kuten mallikatselmukset, sääsuojaukset, laadunvarmistusmittaukset. Suunnittelijoiden pätevyydet ja yhteistyö ovat edellytyksiä laadukkaalle rakennusprosessille.

Rakentamisvaiheen vaatimuksia ja toimenpiteitä

Tilaajan on hyvä pyytää pääurakoitsijaa esittämään ja hyväksyttämään tilaajalle kriittisten rakenteiden kuivumisaika-arviot ja näiden kuivumiseen liittyvä aikataulu, sääsuojaussuunnitelma, työmaan olosuhteiden hallinta, varastotilat ja tarvikkeiden varastoinnin aikainen kosteus- ja sääsuojaus sekä kosteusmittaussuunnitelma. Sääsuojauksesta ja sääsuojauksen hankinnasta vastaava urakoitsija tulee nimetä yksiselitteisesti. Varastotilojen toimittamisen ja rakennustarvikkeiden, rakennusosien ja rakenteiden kosteudenhallinnan urakkarajat tulee esittää tarkasti ja yksiselitteisesti.

Lue lisää:

TOPTEN-ohjekortti 117c01 Kosteudenhallintaselvitys, Merkitys ja sisältö. Rakennusvalvonta. Yhtenäiset käytännöt. Saatavilla: http://www.pksrava.fi/doc/tulkintakortit/MRL-117c01A.pdf. viitattu 12.5.2020

Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 782/2017 12 §

Ympäristöministeriön ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta 2020 (PDF-tiedosto)