Kosteudenhallinnan toimintamallin siirtäminen

Yhteinen ymmärrys tavoitteista

Rakennuttaja tai kosteudenhallintakoordinaattori perehdyttää yhteistyössä suunnittelijoiden kanssa pääurakoisijan kosteudenhallintatoimenpiteisiin ja niitä vastaaviin suunnitelmiin. Tavoitteena on, että suunnitteluratkaisujen ja päätöksien taustoja saadaan avattua ja näin mahdollisesti vähennettyä tulkintavirheitä. Palaverissa tulee olla riittävän laaja osallistujajoukko pääurakoitsijan työnjohdosta ja keskeisistä työntekijöistä, joiden töihin kosteudenhallinta ensisijaisesti liittyy. 

Kosteudenhallinnasta vastaava henkilö

Päätoteuttaja nimeää työmaalta henkilöt, jotka vastaavat kosteudenhallinnasta ja kosteusmittauksista. Lisäksi nimetään henkilöt, jotka suorittavat työvaihetarkastuksia.

Tavoitteiden viestiminen muille urakoitsijoille

Pääurakoitsija sisällyttää kosteudenhallintavaatimukset muiden urakoitsijoiden tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin, jotta urakoitsijat osaavat varautua ja tietävät mitä heiltä odotetaan. Kosteudenhallinta-asiat käsitellään kunkin työvaiheen aloituspalaverissa, jossa varmistetaan, että osapuolet ymmärtävät kosteudenhallinnan tavoitteet ja vaatimukset työmaalla.

Pääurakoitsijan tehtävänä on perehdyttää työntekijät käytössä olevaan kosteudenhallintamenetelmään. Tärkeintä on, että työntekijät tietävät, miten työ suoritetaan kosteusturvallisesti ja miten onnistunut lopputulos tullaan todentamaan. Kosteudenhallinta-asioita käsitellään myös säännöllisesti työmaalla pidettävissä kokouksissa. Pääurakoitsija voi edellyttää aliurakoitsijaa pitämään omille työntekijöilleen erilliset aloituspalaverit, mikäli työryhmä ei ole ollut mukana pääurakoitsijan järjestämässä työvaiheen aloituspalaverissa. Olennaista on varmistaa, että työmaan toimintatavat ja vaatimukset kosteudenhallinnan varmistamiseksi. Samassa yhteydessä työntekijöitä kannustetaan tekemään aktiivisesti havaintoja kosteudenhallinnasta työmaalla ja ilmoittamaan mahdollisesti havaitsemistaan riskeistä.

Aliurakan aloituspalaveri

Aloituspalaverissa käydään läpi kaikki kyseiseen työhön liittyvät asiat, kuten aliurakan sopimus, urakkaneuvottelumuistio, työvaiheen työturvallisuusasiat, laatu, aikataulu, aloitusedellytykset ja urakoitsijan resurssit. Aloituspalaverissa käsitellään myös kosteudenhallinta-asioita, jotta varmistetaan, että osapuolet ymmärtävät toisiaan myös kosteudenhallinnan tavoitteiden kannalta. Paikalla aloituspalaverissa on urakoitsijan edustaja ja työntekijöiden nokkamies. Näin varmistetaan, että kaikki tieto sovituista asioista menee tekijöille suoraan.

Aliurakoitsijan oma aloituspalaveri

Perinteisen aliurakan aloituspalaverin lisäksi työmaalla kannattaa pitää aliurakoitsijan oma aloituspalaveri. Sen avulla varmistettiin, että työntekijät ovat tietoisia työmaan laatu-, työturvallisuus- ja aikataulutavoitteista. Aliurakoitsijan omassa aloituspalaverissa aliurakoitsijan työnjohtaja käy läpi omien työntekijöidensä kanssa alkavan urakan ja työvaiheen tavoitteet. Päätoteuttajan työnjohto pitää olla paikalla tilaisuudessa ja varmistaa, että oikeat asiat tulee käytyä läpi. Päätoteuttajan työnjohtajan on hyvä laatia tilaisuudesta lyhyt muistio.

Kosteuden ja puhtauden hallinnan työpajat

Työpajojen tavoitteena on luoda toimintatapoja terveelliseen ja toimivaan toteutukseen. Työpajoissa nostetaan yhteistyössä esiin erityisesti kosteuden- ja puhtaudenhallintaan liittyviä riskejä, etsitään keinoja näiden eliminoinniksi ja sovitaan siitä, miten työmaalla näitä keinoja toteutetaan ja miten niitä auditoidaan. Työpajojen tavoitteena on välittää tieto työmaalla työn varsinaisille toteuttajille niin, että varmistetaan työn laadukas lopputulos. Työpajojen sisällöstä vastaa ja työpajojen suunnittelua koordinoi hankkeen kosteudenhallintakoordinaattorina. Työpajoihin osallistuvat urakoitsijoiden työnjohto ja työntekijät, alihankkijat, suunnittelijat ja rakennuttajan edustajat. Työpajoissa sovittujen toimintamallien käyttöönotosta työmaalla vastaavat yhteistyössä päätoteuttajan vastaava työnjohtaja, valvoja ja rakennuttajan edustaja esimerkiksi kohteen projektipäällikkö.

Last Planner -menetelmä ajallisessa ohjauksessa

Last Planner -menettelyn hyödyntäminen aikataulusuunnittelussa nostaa avoimesti eri osapuolten tarpeita esiin. Last Planner-menettelyssä aikataulutavoitteet sovitaan yhdessä, jolloin ne ovat realistisia. Menettelyssä tavoitteiden saavuttamista seurataan läpinäkyvästi, jolloin ihmiset sitoutuvat niiden saavuttamiseen. Last Planner -menettelyä voi hyödyntää kosteudenhallinta-asioiden aikatauluttamisessa ja huomioimisessa.

Last Planner -menetelmän läpikäymiseksi järjestetään heti työmaan alussa yleinen opastus. Tämän lisäksi työmaalla kannattaa pitää työpajoja, joissa työstetään päätoteuttajan johdolla työmaan aikataulua yhdessä aliurakoitsijoiden kanssa. Last Planner -menettelyä tulee käydä läpi säännöllisesti kaikissa aliurakoitsijapalavereissa ja työmaakokouksissa. Tällä varmistetaan, että kaikki urakoitsijat sisäistävät miksi työmaalla on käytössä tällainen tapa toimia ja heille tulee selväksi, että mitä hyötyä heille on toiminnasta.

Tuotannossa on hyödyllistä käyttää myös aloitusedellytyksien varmistamismatriisia. Matriisia kannattaa hyödyntää esimerkiksi aliurakoiden aloituspalavereissa, aliurakkapalavereissa ja päätoteuttajan viikkopalavereissa.