Parvekkeet

Parvekerakenteiden ja rakenteissa käytettävien rakennusaineiden tulee soveltua ulkotilaan. Parvekerakenteet voidaan toteuttaa teräsbetonista, teräslevyn ja betonin liittorakenteena, teräsrakenteisena tai puurakenteisena.

Parveketason ja rakennuksen ulkoseinän liittymä on suunniteltava niin, ettei parveketaso johda vettä seinärakenteisiin. Parveketasot suunnitellaan yleensä vesitiiviiksi.

Vedenpoisto

Parvekkeen kallistus on yleensä 1:80. Vedenpoisto suositellaan tehtäväksi sisäpuoleisena vedenpoistona syöksytorvella, jonka läpivientikappaleen laipat jäävät mahdollisen vedeneristeen alle. Parveketasoon suunnitellaan lisäksi ylivuotokohta, joka voi olla kolo laatan reunuksessa tai vedenpoistoputki.

Vedenpoisto voidaan tehdä myös ulkopuolisena. Ulkopuolisen vedenpoiston tulee olla hallittua.

Vedenheittäjien, vesiurien ja syöksytorvien kuntoa ja toimivuutta on seurattava.

Kun vedenpoisto toteutetaan putkistolla, järjestelmä on syytä varustaa lämmityskaapelein.

Vedeneristys

Vedeneristys tehdään yleensä vesitiiviillä betonilaatalla. Se voidaan tehdä myös kermieristyksenä, jonka päälle valetaan suojabetonikerros. Muita vedeneristystarvikkeita käytettäessä tulee niiden soveltuvuudesta kohteeseen varmistua.
Vedeneristyksen kuntoa on tarkkailtava.

Pintarakenne

Parvekkeen pintakerroksen tulee olla pakkasen kestävä ja sen ei tulisi olla liukas märkänä.

Betoninen parveketaso voidaan toteuttaa muottipintana, pesubetonista tai käsin teräshierretystä betonista. Betoninen parveketaso voidaan myös päällystää tai laatoittaa. Betonilaatan alapintojen käsittelynä voi olla esimerkiksi rullaus, harjaus tai hiertopinta. Alapintaa ei suositella maalattavaksi.

Parvekkeen pintakäsittely vaikuttaa veden imeytymiseen ja haihtumiseen. Parveke on kylmä, joten sisältä tuleva lämpövirta ei kuivata rakennetta.

Teräsrakenteiset parvekkeet

Ulkotiloissa olevien teräsrakenteiden tulisi pääsääntöisesti olla kuumasinkittyjä. Rakenteet voidaan suojata myös maalaamalla.

Rakenteissa käytettävien kiinnikkeiden tulee olla syöpymiskestävyydeltään vähintään kuumasinkittyjä. Lämmöneristeiden läpi menevien kannatus- ja sideterästen tulee olla ruostumattomia. Mahdollinen korroosio kahden eri metallin välillä on ehkäistävä.

Teräsrunkoisissa parvekkeissa voidaan tasoina käyttää betonilaattaa, liittorakennetta tai esimerkiksi teräspalkkien kannattamia kevytrakenteisia ratkaisuja.

Puurakenteiset parvekkeet

Parvekkeen rungon puutavaran on oltava lujuusluokiteltua. Kantavaa puurakennetta ei tulisi saattaa alttiiksi jatkuvalle sateelle tai maakosketukselle. Metallisten kiinnitystarvikkeiden on oltava vähintään kuumasinkittyjä.

Puurakenteinen parveketaso muodostuu palkistosta ja sen päälle kiinnitettävästä laudoituksesta tai levyrakenteesta. Parveke suositellaan tehtävän katettuna. Katettu ja vedeneristetty parveke voidaan tehdä kyllästämättömästä puutavarasta. Vedeneristeen tulee kestää parvekkeeseen kohdistuvat säärasitukset ja lämpötilanvaihtelut.

Parvekkeen katos

Parvekkeen katos voidaan tehdä ulokkeena, osittain rakennuksen runkoon tuettuna, ja osittain pilareilla tai kokonaan pilareilla irti rakennuksen rungosta omalla perustuksella.

Katokset suunnitellaan rakenteellisesti ja toiminnallisesti kuten kylmät vesikattorakenteet. Vesikatteen ja ulkoseinän liitos ei saa estää ulkoverhouksen tuulettumista. Sadeveden pääsy ulkoseinärakenteeseen liitoksen kautta on estettävä.

Kaiteet

Kaiteen pellitysten ja kiinnikkeiden kunnosta tulee huolehtia. Parvekkeen pielet ja kaiteet ovat alttiina viistosateelle. Vedenpoiston ja yksityiskohtien suunnittelupuutteet lisäävät kosteusrasituksen suuruutta.

Lasitus

Kerrostaloasuntojen parvekkeet ja kaiteet suositellaan suunniteltaviksi siten, että ne voidaan varustaa lasiseinin tai parvekelasein.
Lasittamattomien parvekelaattojen yläpinnat ovat lähes täysin alttiita sadeveden ja lumen aiheuttamalle kosteusrasitukselle, ja ne ovat märkiä pitkiä aikoja.

Parvekkeen kynnys

Parvekkeelle johtavan oven kynnyksen korkeus sisäpuolella saa olla enintään 25 mm. Ulkopuolella suositellaan parvekkeen tason sijoittamista kosteusteknisistä syistä 80-120 mm kynnyksen yläpintaa alemmaksi ja kynnyskorkeuden madaltamista 25 mm irrotettavan puuritilän avulla.

Parvekkeiden kosteusvauriot

Parvekkeen likaantuminen ei ole varsinainen vaurio, mutta se voi ilmentää tulevia ongelmakohtia tai esimerkiksi suunnittelu- tai työvirheistä tai kosteusrasituksesta aiheutuvia vaurioita.

Veden imeytymistä betonirakenteisiin lisäävät halkeamat ja vialliset saumat sekä parvekelaatan huono vedenpoisto ja väärin suunnitellut yksityiskohdat. Vauriot voivat ilmetä halkeiluna ja rapautumisena. Parvekelaatassa vaurioalttiita kohtia ovat laatan reuna-alueet sekä pohja.

Puurakenteisten parvekkeiden kosteus- ja lahovauriot johtuvat useimmiten siitä, että rakenteisiin jää kosteutta virheellisten kaatojen ja liittymien, väärien rakenteiden tai suunnittelu- ja työvirheiden takia. Kosteutta voi jäädä kallistamattomista vaakapinnoista, tuulettumattomista verhousrakenteista, vettä keräävistä liitoskohdista tai kosteuseristämättömistä liitoksista kivirakenteisiin.

Huoltotoimenpiteet

 • Puhtaanapito
 • Uusinta- ja paikkamaalausten ja paikallisten korjausten teko ajoissa
 • Laatan vesitiiveyden kunnossapito
 • Vedenpoistojärjestelmän kunnossapito
 • Saumarakenteiden kunnossapito
 • Vaurioitumiskohtien tarkkailu ja vaurioiden syiden selvittäminen.

Kosteuden kulun hallinta

 • Elementtien saumat
 • Rakenteiden tuuletukseen ja eristetilojen vedenpoistoon liittyvät rakenteet
 • Pellitykset
 • Räystäsrakenteet
 • Betonipintojen maalaus- ja pinnoituskäsittelyt
 • Erilaiset parvekkeiden vedenpoistojärjestelyt
 • Parvekkeiden lasitus.

Näiden osien kunnolla, toimivuudella sekä mahdollisella puuttumisella on merkittävä vaikutus rakenteiden kosteusrasituksen tasoon ja kuivumismahdollisuuteen.