Pihakannet ja terassit

Lämmöneristetyt rakenteet ovat joko käännettyjä tai suljettuja rakenteita. Pihakansi voidaan toteuttaa myös lämmöneristämättömänä, jolloin siitä käytetään termiä kylmä rakenne.

Käännetty rakenne

Käännetyssä rakenteessa vedeneristys on asennettu kantavan rakenteen päälle. Lämmöneristys on vedeneristeen päällä. Lämmöneristys suojataan käyttötarkoituksen mukaisilla pintakerroksilla.

Lämmöneristetyt piha- ymv. rakenteet ja liikennöidyt lämmöneristetyt rakenteet tehdään yleensä käännettyinä rakenteina. Pintarakenteet ja lämmöneristeet suojaavat vedeneristettä mm. liikenteen aiheuttamilta kuormituksilta ja sään vaihteluiden aiheuttamilta rasituksilta. Myös veden aiheuttama rasitus on pienempi, koska suurin osa sade- ja sulamisvedestä johdetaan pintarakenteiden kautta pois rakenteesta.

Alustana on yleensä paikalla valettu betonilaatta tai elementeistä tehty laattarakenne, jonka päälle on valettu pintalaatta kallistuksineen. Pintalaattana ei saa käyttää vettä johtavia kerroksia, kuten kevytsorabetonia.

Alustan tulee olla mahdollisimman tasainen ja sileä. Pinnan on vastattava vähintään puuhierrettyä pintaa josta on poistettu sementtiliima. Alustassa ei saa myöskään olla 3mm suurempia hammastuksia tai rakoja.

Betonin pintakerroksen vetolujuuden tulee olla vähintään 0,8 N/mm2. Alustan kaltevuuden tulee olla vähintään 1:80, ja muotoiltu siten, että vesi pääsee poistumaan koko eristettävältä alueelta.

Eristystyössä vältettävä vastasaumoja, saumojen aiheuttamia virtausesteitä ja samansuuntaisten saumojen päällekkäisyyksiä. Vedeneristyksen ylösnostot tehdään vähintään 300mm valmiin pinnan yläpuolelle, ja viedään lämmöneristetyllä seinillä kantavaan rakenteeseen.
Kaivot, läpiviennit sekä saumakohdat on tehtävä huolella ohjeiden mukaisesti. Vedeneristyksen päältä vedenpoisto varmistetaan sopivalla salaojituskerroksella.

Pintakerroksena voivat olla betoni, betonilaatat, sidekivet, asfaltti. Pintakerroksen asentamista maakosteaan tavallisella sementillä tehdyn betonin varaan tulee välttää, sillä niistä muodostuu kaivoja ja viemäriputkia tukkivaa kalkkikiveä. Ongelman välttämiseksi erikoisbetonia ja -laastia kuten ns. vulkaanista sementtiä/pozzolaanisementtejä, joka on mahdollisimman matala-alkalista.

Suljettu rakenne

Suljetussa rakenteessa vedeneristys on lämmöneristyksen yläpuolella. Lämmöneristyksen päälle valetaan raudoitettu teräsbetonilaatta, joka jakaa kuormituksen lämmöneristeeseen laajemmalle alueelle. .Rakenteen kallistukset tulee tehdä kantavaan rakenteeseen ja vedeneristyksen päälle tehdään käyttötarkoituksen mukainen pintarakenne(raudoitettu betonilaatta), jotta terassin tai parvekkeen käytöstä aiheutuvat kuormitukset eivät vaurioita vedeneristeitä.

Suljettu rakenne on riskialtis kosteusvaurioille, koska rakennetta ei käytännössä pystytä tuulettamaan, ja vedeneristyksen vaurioituessa kosteusvauriot saattavat pysyä vuosia piilevinä. Korjaustoimenpiteet ovat suuritöisiä ja kalliita.

Suljettu rakenne vaatii hyvän höyrynsulun, joka asennetaan kantavan rakenteen päälle ennen lämmöneristystä. Suljetun rakenteen kosteusteknistä toimintaa voidaan parantaa käyttämällä höyryn-/ilmansulkuna hygrokalvoa, joka mahdollistaa rakenteen kuivumisen höyrynsulun läpi.

Lämmöneristeinä käytetään lämmöneristelevyä, jotka ovat sopivan kovia, usein puolipontattuja. Levyjen saumat eivät saa muodostaa ristikuvioita, vaan saumojen tulee limittyä.

Liikennöityjä tasoja tai pihakansia ei tulisi suunnitella suljettuina rakenteina.

Kylmä rakenne

Kylmä rakenne on lämmöneristämätön. Tarvittavat kallistukset tehdään kantavalla rakenteella, tai sen päälle tehdyn kallistusvalun avulla. Vedeneristeen päälle tehdään käyttötarkoituksen mukaiset pintakerrokset.

Kermien tartunta alustaan on varmistettava. Alustan on täytettävä sille osoitetut vaatimukset puhtauden, tasaisuuden kosteuden ym. suhteen. Työt on suoritettava kelvollisissa sääolosuhteissa.

Laadunvarmistuksena tarkastetaan pinnan tasaisuus, kosteus, sementtiliiman määrä, pinnan vetolujuus, vedenpainekoe, sekä vedeneristeiden tartunta alustaan (esimerkiksi kolmiviiltokokeella).

Terassikatot

Kattoterassi tehdään aina vedeneristettynä. Kattoterassi voidaan varustaa sadevesikaivolla, jolloin sen kallistukset ja vedeneristys tehdään kuten tasakatoissa. Rakenteen tuuletukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Kattoterassi voidaan kallistaa myös ulospäin, jolloin sen ulkoreuna varustetaan sadevesikourulla. 

Lämmöneristetyissä terasseissa ja parvekkeissa voidaan käyttää samaa ohjeistusta kuin pihakansien kanssa käännetyn rakenteen kohdalla.
Käännetyssä rakenteessa tulee lämmöneristeenä käyttää vain vettymättömiä eristeitä kuten xps:ä. Liitoksessa ulkoseinään tulee vedeneristys viedä ulkoseinän sisäpintaan asti.

Rakennekerrokset voidaan toteuttaa ohuempina jos eristeenä käytetään polyuretaanieristeitä tai hintavampia tyhjiöeristeitä.

Suunnitelmissa huomioitavia asioita:

 • käytettävät rakennetyypit
 • vedeneristyksen alusrakenne
 • kallistukset ja korkeusasemat
 • vedeneristyksen yksityiskohdat ja tartunta alustan
 • ylösnostot
 • liikunta- ja työsaumat
 • läpiviennit
 • kaivot ja muu vedenpoisto
 • lämmöneristys
 • salaojituskerros
 • pintakerrokset käyttötarkoituksen mukaan
 • pintavesien poisto
 • pintarakenteen ankkurointi