Yleisiä kuivatukseen liittyviä asioita

Estä lisäkosteus

Kosteuden tuominen kuivatettavaan tilaan aiheuttaa kuivumiseen kuluvan ajan pidentymisen. Lisäkosteutta rakennukseen tuovat mm. lumi, sade tai työvaiheeseen, kuten laastinsekoitukseen, tarvittavan veden joutuminen rakenteeseen. Lisäkosteus kannattaa poistaa aina ensisijaisesti mekaanisesti: lumitöin, lastoin ja imuroimalla.

Ontelolaattojen vesireikien poraaminen auki

Ontelolaattojen vesireikien esteettömyys on tarkastettava ja tarvittaessa korjattava asennuksen yhteydessä. Laattoihin on porattava tarvittaessa lisäreikiä, jos vesi ei muuten pääse poistumaan ontelosta.

Varaudu vesivahinkoihin

Työmaalla tulee varautua vesivahinkoihin torjuntakalustolla: suojapeittein, vesi-imureilla ja -pumpuilla, lastoilla, lämmittimillä ja kuivureilla. Myös torjuntavastuut ja toiminta eri tilanteissa tulee olla ennalta suunniteltu.

Tiivistä kuivattava tila

Lämmitys ja kuivatus aloitetaan vasta, kun rakennuksen koko vaippa on ummessa, jolloin sisäolosuhteisiin on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa.  Kostea ilma pitää tuulettaa järjestelmällisesti pois kuivattavasta tilasta. Kuivatettava tila osastoidaan lämpimän ja kostean ilman kulkeutumisen estämiseksi rakennuksen sisällä. Mikäli tiivistystä ei tehdä, saattaa rakennuksen kylmiin osiin tiivistyä vettä. Myös aukot ja läpiviennit tiivistetään.

Nosta rakenteen lämpötilaa

Rakenteen lämpötilan nostaminen on tehokkain tapa nopeuttaa rakenteiden kuivumista. Lämpötilan noustessa rakenteiden kosteutta siirtävä voima kasvaa ja ympäröivän ilman RH % laskee. Pelkkä lämmitys ei auta, ympäröivän ilman suhteellisen kosteuden on oltava riittävän alhainen, ja kostea ilma on siirrettävä pois tilasta.

Lämmitys aloitetaan vasta, kun lämpötilan kohoaminen ja lämmön pysyminen rakennuksessa on mahdollista. Ensisijaisesti käytetään rakennuksen lopullista lämmitysjärjestelmää, jotta tilat saadaan lämmitettyä tasaisesti. Tarvittava lisälämmityslaitteisto varataan hyvissä ajoin ennen lämmitystarvetta.

Rakenteita kuivattaessa sisäilman lämpötilan tulee olla vähintään 20 °C. Lämpötilan noustessa yli 20 °C:een työskentelyolosuhteet muuttuvat tukalammiksi. 

Tarkasta ilman suhteellinen kosteus

Kuivattaessa sisäilman suhteellisen kosteuden tulee olla korkeintaan 50 %. Mikäli suhteellinen kosteus nousee yli 60 % kuivuminen hidastuu merkittävästi. Silloin ilmanvaihtoa tulee tehostaa.

Lisälämmittiemien sijoitus

Lämmittimet sijoitetaan niin, että lämmön katvealueilta vältytään. Useammalla pienellä lämmittimellä saadaan tasaisempi vaikutus kuin yhdellä suurella. Lämmön ja kosteuden siirtymistä tehostetaan apupuhaltimien käytöllä.

Tilassa varastoitava materiaali

Tilassa säilytettävät rakennusmateriaalit eivät saa estää kuivumista. Varastoitava materiaalimäärä tulee pitää mahdollisimman pienenä. Materiaali estää ilman kierron sekä kosteuden haihtumisen lattian pinnalta. Tarpeettomat materiaalit tulee poistaa kuivatettavasta tilasta ja tarpeelliset nostaa pukeille tai seinälle.

Pidä työmaa siistinä

Rakennusjäte ja lika sitovat kosteutta sekä estävät alapuolisten rakenteiden kuivumisen.

Kuivatus tuulettamalla (konvektio)

Kuivaus tuulettamalla toimii ainoastaan silloin, kun ulkoilma on kuivaa. Kuiva ulkoilma kuljetetaan sisälle tuuletuksen avulla. Tämä tehdään esimerkiksi avaamalla alimman kerroksen porraskäytävän ovet sekä ylimmän kerroksen parvekkeen ovet. Ilman vaihduttua aukot suljetaan ja sisätilaa lämmitetään. Kosteus sitoutuu lämmitettyyn ilmaan. Prosessia toistetaan kunnes kosteutta on saatu poistettua tarpeeksi.