Kosteuslähteet

Materiaaleihin ja rakenteisiin voi kulkeutua kosteuttaMateriaaleihin kulkeutuva kosteus. Lähde: Materiaalien suojaus työmaalla. Rakentajain kalenteri 2014.

  • vesi- ja lumisateesta
  • märästä maasta, jossa materiaali on kiinni
  • pintavesistä
  • ilman vesihöyryn tiivistymisestä
  • työmaalla käytettävästä vedestä
  • rakennusmateriaalin valmistamiseen käytetystä vedestä
  • muissa rakenteissa olevasta vedestä
  • vesivuodosta.


Vesi- ja lumisade

Vesi- ja lumisateen lisäksi otetaan huomioon tuulen vaikutus yhdessä sateen kanssa. Tuulen takia sade voi olla viistosadetta, jolloin tuulenpaine siirtää vettä myös ylöspäin rakenteita pitkin. Tämän takia materiaalit suojataan myös sivulta esimerkiksi suojapeitteillä. Suojaukset tulee kiinnittää kunnolla. Ilman tulee kuitenkin kiertää suojausten alla, eikä vesi ei saa myöskään kerääntyä lammikoiksi suojausten päälle.

Maaperän kosteus

Maaperästä kapillaarisesti nouseva vesi huomioidaan rakenteiden suojaamisessa. Materiaalit irrotetaan alustasta esimerkiksi aluspuiden avulla. Alustan tulee kantaa sen päällä oleva materiaali.

Pintavedet

Pintavedet johdetaan pois rakenteiden ja materiaalien alta. Kallistusten tulee olla sellaiset, että satava vesi tai sulava lumi ohjautuu poispäin materiaaleista ja rakenteista.

Ilman sisältämä kosteus

Ilma voi sisältää tietyssä lämpötilassa vain tietyn määrän kosteutta. Kylmän ilman sisältämä vesipitoisuus on pieni. Kesällä ilman sisältämä vesipitoisuus on suurimmillaan.

Kosteus siirtyy aina kuivempaan suuntaan. Joko siis kuivempaan rakenteeseen tai kuivempaan ilmaan. Materiaalien kosteuspitoisuus muuttuu ilman kosteuspitoisuuden mukana.

Rakenteissa oleva vesi

Rakennuskosteuden lähteitä ovat rakennusmateriaalien valmistamiseen käytetty vesi, rakennusaikainen vesi- ja lumisade sekä työmaa-aikainen vedenkäyttö. Rakenteisiin tai materiaaleihin jääneen veden tulee päästä poistumaan vapaasti. Joissakin rakenteissa kosteuden poistuminen materiaalista tai rakenteesta voi olla liian hidasta suhteessa rakenteen kosteudensietokykyyn mikä tarkoittaa, että kosteus ehtii aiheuttaa vaurion ennen kuin se pääsee poistumaan. Esimerkiksi elementin lämmöneristykseen päässyt vesi ei välttämättä pääse poistumaan rakenteesta, vaan sen poistamisesta tulee huolehtia.

Suojaus lyhyestiSuojattu materiaali. Lähde: Materiaalien suojaus työmaalla. Rakentajain kalenteri 2014.

Kosteusriskien minimoimiseksi työmaavaiheessa suojataan vähintään säärasitukselle avoimet työvaiheet ja rakenteet sekä työmaalla tarvittavat rakennusmateriaalit. Suojausmenetelmän valintaan vaikuttaa itse rakennuksen sijainti, koko ja muoto sekä rakenteiden vaurioitumisherkkyys. Kohteen koon perusteella mietitään myös, pysytäänkö kohde peittämään kustannustehokkaasti kokonaan vai peitetäänkö vain osa kerrallaan.

Suojausmenetelmät valitaan myös sen mukaan, miltä halutaan suojautua. Vuodenaika vaikuttaa suojaustarpeeseen. Yleissuunnitteluvaiheessa sääoloja arvioidaan tarkastelemalla pitkän ajan säätilastoja.

Kosteussuojattu rakenne

  • kosteus pidetään ulkona
  • sisäänpäässyt kosteus päästetään ulos.