Rakenteiden suojaus kosteudelta

Ulkoseinäelementin väliaikainen suojaus. Kuva: Mittaviiva Oy.Rakenteiden suojaamisella torjutaan kosteusriskien toteutumista. Eri rakenteet altistuvat sijaintinsa vuoksi erilaisille kosteuslähteille.

Tässä kohtaa käsitellään seuraavat rakenteet:

  • Alapohjarakenteet
  • Välipohjarakenteet
  • Yläpohjarakenteet
  • Ulkoseinäelementit

Alapohjarakenteet

Alapohjien suojaustarpeeseen vaikuttaa ensisijaisesti maaperän kosteus. Tätä torjutaan käyttämällä rakennuksen perustuksessa karkeita ja epäorgaanisia maalajeja, kuten soraa ja hiekkaa, sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla ilmatiivis ja lämmön- ja kosteudeneristetty alapohjarakenne. Rakennesuunnittelija vastaa alapohjarakenteen toimivuudesta ja selkeistä työohjeista. Toteuttajan velvollisuus on noudattaa suunnitelmia.

Perustuksen salaojituksen toimivuus tulee tarkastaa jo rakentamisen aikana ja lopullisesti käyttöönottotarkastuksessa. Alapohjan mahdollisten vuotopaikkojen, kuten läpivientien ja saumavalujen, tulee olla suunniteltu ja toteutettu oikein. Ryömintätilallisissa eli ns. rossipohjaisissa alapohjissa on tärkeää varmistua riittävästä ilmanvaihtumisesta sekä lämmöneristeiden säilymisestä kuivana. Ryömintätilassa ei saa säilyttää mitään.

Välipohjarakenteet

Ilman sääsuojausta välipohjaholvit toimivat vuorollaan keskeneräisen rakennuksen ”vesikattorakenteena”. Keskeneräinen välipohja on siksi suojattava sateelta ja vesi ohjattava pois. Kaikkien läpivientien ja aukkokohtien toteutukseen ja veden poistoon kiinnitetään erityistä huomiota, jotta veden valumiselta alempiin kerroksiin vältytään.
Välipohjaelementtien välivarastointia vältetään. Massiivielementit varastoidaan alus- ja välipuiden varaan ja suojataan sateelta.
Paikalla rakennettavien välipohjien kosteudenhallinnan kannalta on tärkeää huolehtia keskeneräisen ja valmiin muotti- ja valutyön suojauksesta ja vedenohjauksesta. Valut suunnitellaan siten, että valun jälkeen välipohja on vesitiivis.

Ontelolaattojen onteloiden vedettömyys varmistetaan ennen asennusta ja tarvittaessa ontelot tyhjennetään poraamalla vedenpoistoaukot auki. Tulpat ja mahdolliset tuet irrotetaan vasta asennuksen yhteydessä.

YläpohjarakenteetVesikaton kokoaminen maassa. Kuva: Mittaviiva Oy.

Kumibitumikermi toimii kantavan yläpohjalaatan päälle tehtynä hyvänä työnaikaisena suojauksena.

Yläpohjarakenteet sijaitsevat usein lämmittämättömässä ja heikosti tuulettuvassa tilassa, jolloin rakennusaikaisen kosteuden poistuminen on hidasta. Yläpohjarakenteita ei saa päästää tämän vuoksi kastumaan sillä mahdollinen vesivahinko aiheuttaa sekä aikataulullisia ongelmia että ylimääräisiä kustannuksia ja altistaa yläpohjarakenteita mikrobikasvulle.

Yläpohjien eristeet tulee pystyä asentamaan ja säilyttämään kuivina vesikatteen valmistumiseen saakka. Varmin ratkaisu on käyttää sääsuojia. Muussa tapauksessa eristystyö tulee ajoittaa poutasäälle ja varautua sateeseen suojapeittein sekä varmistua ennalta siitä, että valmis työ saadaan asianmukaisesti suojattua.

Yläpohja voidaan toteuttaa myös vesikattoelementeillä tai työmaa-alueen salliessa rakentaa osittain tai kokonaan valmiiksi maantasolla.

Ulkoseinäelementit

Elementit on asennettava ja pidettävä asennuksen aikana mahdollisimman kuivana. Hankintasopimuksissa olisikin tästä syystä oltava sovittuna elementtien suojaamisesta valmistuksen jälkeisessä varastoinnissa ja kuljetusten aikana.

Ulkoseinäelementtien varastointia tulee välttää ja pyrkiä toimitusten oikea-aikaisuuteen. Elementit säilytetään sateelta suojattuna elementtitelineissä. Elementtien tulee olla irti maasta ja ilman kiertää elementtien ympärillä. Elementtitelineen alustalle ei saa jäädä vettä. Sisäpinnaltaan levytettyjä elementtejä tulee käsitellä samalla tavalla kuin sisään asennettavia rakennuslevyjä.

Elementtien huokoiset eristeet tulee olla suojattuna muovikalvolla. Tämä suojaus poistetaan vasta asennuksen yhteydessä. Elementin yläpinnan eriste tulee suojata erikseen sadetta ja holvilta valuvaa vettä vastaan.

Elementtien saumauksessa tulee olla huolellinen, sillä saumaus viimeistelee rakenteen tiiviyden. Erityistä huomiota vaativat korkeusasemaltaan vaihtelevat vaakasaumat sekä pystysaumojen epäjatkuvuuskohdat.

 Kuvat: Mittaviiva Oy.