Työmaan suojaus

Sääsuojaus. Kuva: Ramirent.Kaikki rakennustuotteet sekä keskeneräiset rakennusosat suojataan kosteudelta niin, että niihin ei pääse kulkeutumaan haittaa aiheuttavaa määrää kosteutta tai epäpuhtauksia. Riittävä suojaus määritetään rakennusosiin kohdistuvan kosteusrasituksen sekä rakenteiden kosteudenkestävyyden perusteella. Rakennesuunnittelija yhdessä pääsuunnittelijan kanssa vastaa siitä, että rakennusosat suunnitellaan kestämään rakennusajan kosteusrasitus. Rakennusosille määritetään rakennusosakohtaiset suojavaatimukset asennusolosuhteet huomioiden ja työmaan vastuuhenkilöt perehdytetään sovittuun kosteudenhallintatoimintamalliin.

Sääsuojaus valitaan tapauskohtaisesti: hyödynnetäänkö koko rakennuksen kattavaa sääsuojaa, osan kohteesta peittävää sääsuojaa aina työmaan vaihe kerrallaan tai suojataanko kosteusherkät rakennusosat ja materiaalit paikallisesti. Paikalliseen suojaukseen esim. yksittäisen työvaiheen ajaksi käytetään suojapeitteitä sekä erilaisia erikseen rakennettavia suojarakenteita.

Kosteudenhallinnan käytännön havaintoja:

 • Kustannustehokkainta on hyödyntää rakennuskohteen vaippaa suojaukseen, joten vaipan umpeen saattamiseen kannattaa panostaa.
 • Tehdassuojaukset eivät yleensä kestä hyvin työmaaolosuhteita - tuotteet tulee suojata kestävämmin työmaalla.

Koko työmaan suojaaminen

Julkisivusuoja. Kuva: Mittaviiva Oy.

Yleensä päätoteuttaja vastaa työmaan yleisestä suojauksesta. Muut urakoitsijat huolehtivat oman työvaiheensa aikana, että suojaukset säilyvät ehjinä ja että noudatetaan suojausohjeita mm. keskeneräisen työn suojauksessa. Suojauksissa tulee huomioida työmenetelmä ja työnsuunnittelu. Työ suunnitellaan niin, että rakennusosat ja materiaalit ovat aina suojattavissa.

Suojauksiin voidaan käyttää

 • suojapeitteitä
 • julkisivusuojia
 • sääsuojia
 • rakennuksen omaa vaippaa, julkisivua ja vesikattoa

Sääsuojat voivat kattaa koko rakennuksen tai kohteen eri osia. Suojausten kiinnityksiä on valvottava säännöllisesti ja kaikille työmaan toimijoilla tulee olla velvollisuus ilmoittaa puutteista työnjohdolle. Työmaalla pidetään varalla myös muuta suojauskalustoa.

Pysyvien sääsuojien suunnittelussa otetaan huomioon tuuletustarve. Suojan alle voi muodostua kosteudelle otolliset olosuhteet kohonneen lämpötilan ja ilmankosteuden takia. Suunnittelussa huomioidaan myös materiaalien nostot suojan alle.

Vesi tule ohjata asianmukaisesti pois rakennuksesta ja sen lähiympäristöstä käyttäen kiinteistön viemäröintiä tai sadevesiviemäröintiä tai imeytyskenttiä.

Suojaus ja vedenpoisto runkovaiheessa

Kestoltaan mahdollisimman lyhyt runkovaihe on sekä taloudellisesti että kosteudenhallinnan kannalta paras vaihtoehto. Tehokkaasti etenevä toteutus vaatii huolellista ennakkosuunnittelua ja varautumista. Hyödyntämällä rakennuksen omaa runkoa sääsuojauksessa pienennetään erillisen suojauskaluston lisäkustannuksia.

Runkovaiheen toteutus vaatii aina päivän olosuhteisiin valmistautumista. Työkokonaisuuksien suunnittelussa käytetään apuna sääennusteita. Sadeveden päästäminen rakenteisiin ei saa olla vaihtoehto laadukkaaseen rakentamiseen pyrkivällä työmaalla.

Veden valuminen rakennuksen sisällä alempiin, kuivempiin kerroksiin tulee myös estää.

Hyväksi havaittuja menettelytapoja runkovaiheessa

 • Ikkunoiden asentaminen valmiiksi elementteihin elementtitehtaalla on havaittu tehokkaaksi tavaksi saada rakennuksen vaippa umpeen nopeasti. Samalla vähenee nostokapasiteetin tarve, kun erilliset ikkuna-asennukseen liittyviä nostoja ei tarvita.
 • Mikäli rakennustyömaalla on tilaa, voidaan vesikattorakenteet vesikatteineen rakentaa maan tasalla valmiiksi kokonaisena tai lohkoina. Vesikate saadaan nopeasti paikoilleen heti runkoasennuksen jälkeen ja kuivatus päästään aloittamaan nopeasti.
 • Keskeneräisen ja valmiin työn suojaus tulee sisällyttää urakkasopimuksiin riittävin sanktioin ja työryhmän perehdytyksessä selittää kuivan rakentamisen merkitys hankkeessa esimerkiksi aikataulun ja kustannusten avulla.
 • Holvin vedenpoistoon käytetään rakennuksen omaa viemäröintiä (soveltuvalla roskasuodatuksella).
 • Veden ja lumenpoistoon käytetään mekaanisia menetelmiä: kolaus, lastaus, pumppaus.
 • Seinäelementtien huokoiset lämpöeristeet suojataan holvilta valuvalta vedeltä.
 • Rakennussiivous – roskaton ja rakennusmateriaaleista vapaa holvi kuivuu parhaiten.